Ordenssällskap införda i Sverige 1950-1999

Fraternal Orders Introduced in Sweden 1950-1999

1951 Svenska Frimurare Lägret Uppdaterad!

John Trollnäs recipierades 1929 i en loge under Storlogen i Hamburg. Han avancerade därefter snabbt i graderna och anslöt sig även till den Skotska Riten samt Memphisriten. Efter nationalsocialisternas maktövertagande tvingades frimurarloger stänga. Trollnäs erhöll därför 1935 patent för de tre grundläggande graderna samt tilläggsgrader av Storlogen i Hamburg för att arbeta vidare med frimureriet i Sverige. På samma sätt erhöll han patent för höggradsfrimureriet i Skotska Riten och Memphisriten av Högsta Rådet i Leipzig. Han återvände hem men kunde på grund av andra världskriget inte sätta några loger i arbete. Efter kriget började Trollnäs att ta kontakt med de frimurare i Sverige som stod utanför Svenska Frimurare Orden (erkänner inte S.F.L.). Arbetat gick till en början trögt, men vid en samling på Grand Hotel i Lund i september 1951 kunde man stifta den första logen.

På grund av hög medelålder samt bristande nyrekrytering sjönk medlemsantalet såväl som aktivitetsgraden under 1970- och 1980-talen. Trots att en nyrekrytering av yngre skedde under 1990-talet räckte det inte till utan logerna började lägga ner verksamheten och den sista logen gjorde det år 2006. Det gjordes genom att alla loger och logeförbundet förklarades tillfälligt vilande. Ett antal medlemmar ville hålla kontakten med sina gamla logebröder samt ville verka för att logerna åter skulle öppna och organiserade sig därför i Humanitära Sällskapet Den Räta Vinkeln. De ville hålla informationen om det traditionella och konfessionsfria frimureriet vid liv samt samla både frimurare och intresserade kandidater för ett framtida återuppväckande av logerna. År 2009 återupptogs det frimureristiska arbetat och de vilande logerna började återuppväckas.

1956 Cantorum

Manskör: sång och musik. Stipendieutdelning. Orden har 5 motton:

1957 Stjärnkorsriddarnas Orden +

Legenden säger att orden stiftades 1022 av konung Robert den fromme som samlade kyrkosånger - och samlandet var en förutsättning för att få bli Stjärnkorsriddare. Vad man samlade spelar ingen roll. Orden hade medan den fanns anknytning till Samlarförbundet Nordstjärnan.

1957 Botgörarorden Uppdaterad!

Så låg detta frö och grodde för att i slutet av 1956 blomma ut i en tanke att grunda en studentorden för Stockholmsmedicinare med syfte att tillvarata det som vi upplevt under Dygnsrytmen. Några gamla spexarkompisar och likasinnade vidareutvecklade idén och på nyåret 1957 var stiftelseprocessen igång. Namnet Botgörarorden tedde sig genast som det naturliga och på några få månader hade formerna för ordens kommande liv växt fram. Ett upprop från 13 stiftare sändes i början av år 1957 ut till ett drygt hundratal kolleger som antogs vara intresserade. Svaret blev mycket positivt och ordens första stora sammankomst kunde ske den 23 februari 1957 med 128 deltagare i Medicinska Föreningens kårhus på Solnavägen.

Botgörarordens idé är att samla dem som studerat vid Karolinska Institutet till årliga sammankomster, där olika generationer kan mötas under glada former. Orden tillkom när läkarutbildningen helt dominerade institutets utbildningar och flertalet deltagare har varit läkare. Deltagarna i ordens sammankomster benämnes kusiner. Kärnan i strukturen är en skämtsam variant av ett traditionellt ordensliv med gradgivning. Ceremonielet leds av Primus Botor, som biträds av Högbotsmannen, Bothållaren och ett flertal andra tjänstemän. Den som vid vid en sammankomst gjort en god insats till övriga kusiners trevnad kan nästa år belönas med upptagning i högre grad och hyllas därvid med sång och övriga kusiners bifall. Även lång och trogen närvaro vid ordens möten belönas. Rekordet hålls av två kusiner som varit närvarande vid 47 av hittills 48 avhållna Botdagsaftnar!

Orden är samlad endast en gång per år, på Botdagsafton. Denna inträffar dagen före Botdagen som inleder Botåret. Under de första 26 åren fanns Botdagen angiven i varje utgåva av den officiella almanackan. Varje kusin kunde därför under dessa år planera sitt ordensliv långt i förväg. Sedan ärkebiskopsämbetet avskaffat Botdagen har det i stället fallit på Primus Botor att bestämma datum som vanligen blir en lördag i mars. Kusinerna tillskrivs i förväg av Primus, som påminner dem om vikten av ett aktivt botande och kallar samman dem till den utsatta dagen. Botdagsafton är väl förberedd av Primus, som också bestämmer årets bot-tema, som anspelar på aktuella händelser med medicinsk anknytning. Temat inspirerar i viss mån händelserna under kvällen. Några exempel från gångna år är Miljöbot, Gröna-vågenbot, Alternativbot, Börsbot, Husläkarbot och Kvinnobot. Vart femte år firas Jubileumsbot med nostalgiska tillbakablickar. Kusinerna får då medtaga sin partner. Till sin hjälp i förberedelserna har Primus Botor ett informellt arbetande utskott bestående av ett antal kusiner av vilka de flesta tidigare uppburit Primus Botor-ämbetet. Lokalerna för Botdagsafton har varierat. De första tio åren gick festen av stapeln i Karolinska Institutets aula, som hade en stor och bra scen. Sedermera har sammankomsterna också hållits i Medicinska Föreningens gamla lokaler på Norr Mälarstrand (det s.k. MAK, Medicinarnas Alimentära Klubb) och i den nya tillbyggnaden till kårhuset i Solna. Övriga gånger har Botdagsafton firats på olika ställen i Stockholm som Riddarhuset, Kungl. Slottet, Sällskapet och Stadshuskällaren.

Källa: Från KI 200 Års essäsamling: Studentlivet i våra hjärtan. Av Botgörarordens kvarvarande stiftare

1958 Kolarorden

Under Skogsveckan 1958 lades grunden för ett svenskt kolarsällskap. Avsikten var att under gemytliga former sammanföra representanter för skilda organisationer och grupper i skogs-Sverige med företrädare för skogsindustri och skogliga journalister. Kolarorden träffas tre gånger per år.

Kolarorden har hämtat inspiration i de kolargillen som var verksamma i Europa under medeltiden. De fanns då till exempel i franska Jura (Les Charbonniers), i tyska Schwarzwald (Die Kohlenbrenner des schwarzens Waldes) och i Schweiz sedan medeltiden. De ombildades under 1700-talet från aktiva hantverksgillen till sociala ordnar i likhet med frimurarna. Trots många försök att skapa en central ledning arbetade de lokala grupperna relativt oberoende av varandra med olika ritualer.

I samband med omvandlingen fick gillena även politiska förtecken som motståndare till förtryck och rådande regeringsformer. Medlemmarna rekryterades mest bland lågadel, ämbetsmän och de mindre jordägare. I Frankrike var Les Charbonniers särskilt aktiva mellan 1770–1790 då många deputerade var medlemmar, och denna orden fortlevde under hela Napoleontiden. Den första italienska storlogen av Carbonari grundades 1808 i Syditalien riktad mot Napoleons regim och blev snabbt en nationell frihetsrörelse för ett enat Italien. Efter 1815 bekämpade de den restaurerade bourbonska regimen. Efter revolutionerna i Europa hade kolarordnarna spelat ut sin roll i mitten av 1800-talet och uppgick i andra folkliga rörelser.

Källa: Dehlin, B. Kolarorden, C Davidsons Boktryckeri AB Växjö, Stockholm 1966

1959 La Confrérerie de la Chaîne des Rôtisseurs

Ordenssällskapet har anor från 1248, då som skråorganisation fram till franska revolutionen 1789. Återuppstod 1950 som en intresseförening med medlemmar i nu över 100 länder. Syftet är att hylla kvalitet och kreativitet i kokkonsten, samtidigt som man slår vakt om det lokala kökets särart och utveckling. Den gamla stekvändarordens roterande spett finns också med i Chaînes vapensköld. Spettet symboliserar en "ärlig kokkonst, där råvarorna smakar vad de är". Ett medlemskap i Chaîne des Rôtisseurs innebär tillfälle att träffa både yrkesmän och glada amatörer som uppskattar matbordets fröjder.

Chaîne des Rôtisseurs ("Stekvändarorden") är organiserat i så kallade Bailliage som leds av nationella styrelser med en Bailli Délégué i spetsen. Under denna sorterar elva lokala baillier med lokala styrelser, som ansvarar framförallt för alla gastronomiska evenemang runt om i landet. Som medlem blir du introniserad i samband med ett så kallat Grand Chapitre. Då får du dina insignier, som kan liknas vid ordensband. Vårt svenska Bailliage arrangerar ett Grand Chapitre i Sverige nästan varje kalenderår. Du kan även få dina insignier vid andra internationella Grand Chapitre. De finns två huvudkategorier av medlemskap, som amatör eller yrkesverksam.

Sammankomsterna sker oftast i form av en vänskapsmiddag, Dîner Amical. Yrkesmedlemmarna visar sina färdigheter till ett överkomligt pris. I samband med sammankomsterna försöker man ofta ge lite ytterligare kunskap inom den gemensamma intressesfären. Det är inte bara middagar som arrangeras utan även t.ex. svamputflykter, matlagningskurser i den något högre skolan, vinprovningar och studiebesök. Allt för att vidga det gastronomiska intresset och fördjupa kunskaperna. Eventuellt överskott går till att främja kokkonsten i allmänhet och rôtisseurkonsten i synnerhet. Orden arrangerar varje år den internationella tävlingen "Årets unga kock" för att stimulera våra unga kockar runt om i världen. Tävlingen avgörs i två steg. Först nationella tävlingar och sedan internationell final med de lokala segrarna. Sverige har varit mycket framgångsrikt i dessa kocktävlingar.

Vi har två grupper av yrkesmedlemmar, dels ägare, verksamhetsledare eller arbetsgivare och dels anställd, medarbetare eller medhjälpare. I den första gruppens grad är alltid Maître. En Maître kan inte väljas in utan att hennes eller hans restaurant är ansluten till Chaîne des Rôtisseurs eller blir det samtidigt med medlemskapet. För en sådan anslutning krävs att restauranten har rôtissoire och/eller grill och att dessa används regelbundet. Restaurangen ska i alla avseenden hålla hög klass och vara öppen både för allmänheten och Chaînes medlemmar. Det är alltså personen som blir medlem. Restaurangen är endast ansluten, även om vi i dagligt tal använder ordet "medlemsrestaurant". En sådan anslutning kan upphöra omedelbart om t ex man inte längre uppfyller Chaînes krav och bestämmelser.

En ansluten restaurang ska ha minst två yrkesmedlemmar, en i köket och en i matsalen. Den eller de som föreslås till inval ska dels ha arbetat minst 6 månader i restaurangen och dels ha godkänts av sin Maître. De insignier (ordensband), som tillhör medlemskapet får användas i tjänsten men bara på restaurang som är ansluten till Chaîne des Rôtisseurs. Varje ansluten restaurang får en skylt med Chaîne des Rôtisseurs´ vapensköld. Skylten tillhör Chaîne och ska återlämnas direkt om restaurangen förlorar sin anslutning.

1959 S:t Michaelsorden (+)

Orden sägs ha bildats som en protest mot kvinnliga präster. Allt ritualarbetet är på latin. Orden anses ha sina rötter i Sveriges Nationella Förbund. Den 30 november 1964 höll St Michaelsorden ett kapitelsammanträde i Riddarholmskyrkan. St Michaelsorden höll även vid ett tillfälle sammanträde i Jakobs kyrka. Sankt Michaelsordens ledamöter deltog -"klädda i högtidsornat" - vid den katolska dödsmässa, som hölls i Stockholm när general Franco avlidit 1975. Medlemmar ur orden var med i grundandet av Kristen demokratisk samling (KDS), sedermera Kristdemokraterna, 1964. De uteslöts emellertid redan samma år såsom infiltratörer.

Orden är kanske mest känd för att ha förekommit i den s.k. Lundahl-affären i maj 1965. I en artikelserie trodde sig Expressen avslöja en nazistisk konspiration, men storyn föll samman då det visade sig att huvudkällan var en fantasifullt äventyrare. Han tog senare tillbaka allt.

1960 Draken Orden (+) Uppdaterad!

Den som flög 35 Draken (1960-1999) som förare kunde under vissa premisser bli dubbad till Drakenriddare. Bråvalla betraktades som ordens stamort. Drakenorden hade dock ett stort antal medlemmar inte bara i Sverige utan även i Danmark, Finland och Österrike. Kraven för att bli upptagen i det exklusiva ordenssällskapet var till en början, att man skulle ha flugit Draken och uppnått minst Mach 1,4 och ett visst antal flygtimmar samt av ordensrådet befunnits värdig. Det något udda Mach-talet förklarades med att en impopulär provflygare på Malmen endast nått 1,37 och därmed var diskvalificerad. Dubbningsverktyget utgjordes av ett murslevsliknande redskap, vars blad hade formen av J 35 Draken (skänkt till Flygvapenmuseum redan 1983). Den högtidliga dubbningsceremonin inleddes med att stormästaren uttalade följande ord: ”Jag dubbar dig i nåder till drakriddare och giver dig såsom sådan rätt att bära ordens insignier!” Efter diverse ceremonier skulle mandomsprovet klaras av och det bestod i att dricka en rejäl sup av flygbränslet MC77. Drakenordens signum bestod av en fyrsidig sköld försedd med stiliserad bild av Draken och med spetsen vänd nedåt. Insignier placerades på flyghjälmen och kunde förses med stjärnor efter innehavarens rang och värdighet. Stormästare bar exempelvis tre stjärnor och förare med ett visst antal flygtimmar var berättigade till guldkant. Utöver Stormästare finns Fylkemästare, Drakefadder, Gammeldrake, Ordensmästare, Ordensriddare och Drakmästare.

Källa: Drakendubbspade på Flygvapenmuseum

1975 Mikaelsorden +

I Steiners bok "Esoteriska betraktelser över karma i den enskilda människan och i mänsklighetens utveckling" berättas om att "talrika antroposofsjälar skulle komma igen vid 1900-talets slut för att bidra till att det som idag med stor kraft bör grundas som antroposofisk rörelse må nå sin kulmen." Det var den s. k. profetsian om ärkeängeln Mikaels herravälde på jorden. Spådomen påverkade mycket starkt och i september 1975 uppstod en kallelse att starta en antroposofisk kristen orden. En meditationsgrupp döptes i en helig ceremoni den 26 september 1975 om till Mikaelsorden.

1978 Punsch Amici Orden (PAO)

Orden Punsch Amici instiftades av ett tiotal reservofficerare i kustartilleriet. Dessa framsynta och djärva män hade insett vikten och nyttan av kamratskap och gemenskap både för den civila och militära gärningen.

Ordens syfte blev således att stärka banden melllan Kustartilleriets reservofficerare samt att verka för att kontakter inom årskurser av ROK upprätthålls.

1980 Maria-orden (MO) Uppdaterad!

Grundades efter schism inom Odd Fellow-Ordens rebeckor i Norge av en utbrytargrupp. Karaktärsdaning utifrån kristen-etisk grundsyn, välgörenhet, idémässigt nära frimureriet men mer slutet, nästan att beteckna som en hemlig orden. Innehållet är präglat av estetik med blommor, lyrik m.m.

Maria-orden finns förutom i Norge och Sverige även i Danmark, Finland och Tyskland. Många av systrarna har män som är frimurare och man träffas ofta i Svenska Frimurare Ordens lokaler. I stället för en brödramåltid som avslutning håller systrarna till godo med te.

1984 Augusti Orden (AO)

Kallas också "Sällskapet av den 19 augusti 1772". Ordensällskapet syftar till att vidmakthålla det ljusa minnet av den mördade, sedermera grymt förtalade Gustaf III, "strålen av det himmelska ljuset". Sällskapet firar tre högtidsdagar, den 24 januari, den 6 juni och den 19 augusti, högtidlighåller Gustaf III:s dödsdag den 29 mars och drottning Sofia Magdalenas födelsedag den 3 juli samt har årsmöte i slutet av november.

1984 Gran Oriente Latinoamericano (GOLA)

Grundarna av GOLa är chilenska bröder från Gran Logia de Chile (reguljär) som var tvungen att lämna landet p.g.a. statskuppen som mördade presidenten, broder Salvador Allende. GOLa är medlem i CLIPSAS, det liberala frimureriets organisation. Därmed är logerna irreguljära och kan inte besökas av bröder inom Svenska Fri Murare Orden.

Exilchilenare i Paris tog kontakt med andra exilchilenare för att kunna återuppta sitt frimureriska arbete. Den 21 juni 1984 öppnas portarna till logen Lautaro i Paris, logen Janus i Stockholm och logen presidente Allende i Köpenhamn med tillstånd och patentbrev av Grand Orient du France. Då hette det Gran Oriente de Chile i exil. 1987 bytte man namn till Gran Oriente Latinoamericano, eftersom det har tillkommit bröder i exil från andra latinamerikanska länder. Samtidigt öppnas logerna för kvinnor. Det finns manliga, kvinnliga och loger där män och kvinnor arbetar tillsammans. Man arbetar i Rite Français och/eller Ancient Accepted Scottish Rite.

1984 Vinskänksmagistraten Carlskronas vinorden Uppdaterad!

Orden grundades exakt 50 år efter all världens förnämsta vinorden, Les Chevaliers du Tastevin bildades i Bourgogne. Föreningen bildades 1984 och föregicks av "Munskänkarna" som i början av 80-talet var ett hundratal medlemmar.

1988 LS

Syfte: Erövra världen och ha kul på vägen dit. Ingen kan ansöka om medlemskap, utan man föreslås av redan invalda personer. Omkring fem tillkommer varje år. Alla i sällskapet ska ta sig ett vapen senast när de uppnår grad 8 - annars kan de inte erhålla nästa grad. Sällskapet äger en rätt studentikos prägel eftersom de flesta medlemmarna är f.d. högskolestudenter.

LS Borås vapen antogs 1990 och har i blått fält en uggla med lyfta vingar av silver gripande en stav av guld. LS Göteborgs vapen antogs 1994 och förbättrades 2003 och har i blått fält tre vågade ginsträngar av silver och däröver en uggla med lyfta vingar av guld. LS Stockholms vapen antogs 1994 och har i blått fält en uggla med lyfta vingar av silver gripande en krona av guld.

1988 Svenska Misraimförbundet (Societas Misraim)
f.d. Merlinorden (Ordo Merlini et Rosae Crusis)

Svenska Misraimförbundet, Societas Misraim, hette fram till 2007 Ordo Merlini et Rosae Crusis, vanligen kallad Merlinorden, vilken i sin tur växte fram ur Föreningen Yggdrasil, en förening för utforskandet av keltisk mystik och fornnordisk sejd, när intresset för den hermetiska traditionen fördjupades hos vissa av medlemmarna.

Svenska Misraimförbundet arbetar med Rudolf Steiners Misraimrit, som Steiner utvecklade mellan 1906 och 1914 och delvis vidareutvecklade under de sista åren av sitt liv. Steiners rit är en fortsättning av den ursprungliga rosenkreuziska linjen av Misraimriten. Verksamma loger av Svenska Misraimförbundet är numera Merlinlogen i Stockholm, Drottning Ommas loge i Ödeshög, Frejalogen i Göteborg samt kapitlet Rosornas Gåva i Ödeshög. Samarbete sker med Steiners Misraimrit i Skandinavien och internationellt, framförallt med Danmark och Belgien. Sedan det skandinaviska samarbetet intensifierats under hösten 2007 har Svenska Misraimförbundet ensamrätt på Steiners Misraimrit i Sverige. De grupper i Sverige som vill arbeta med Steiners rit måste gå genom Svenska Misraimförbundet.

Svenska Misraimförbundet tillhör de traditionslinjer av Misraimriten som har de ursprungliga egypto-hellenska invigningar som kallas Arcana Arcanorum. Steiners rosenkreuziska Misraimrit innesluter Arcana Aracanorum.

1989 Dragon Rouge - Ordo Draconis et Atri Adamantis

Dragon Rouge är ett system som verkar för att stärka individen och utveckla de s.k. parapsykologiska egenskaperna. Ordens främsta symbol är den röda draken vilken representerar människans ursprungliga livskraft. Genom speciella meditationstekniker och ceremonier arbetar vi för att komma i kontakt med denna kraft, för att därigenom få möjligheten till full kontroll över vår livssituation.

Dragon Rouge studerar alla ockulta vetenskaper och även verk av filosofer som Herakleitos och Nietzsche. Ordens praktiska arbete består i olika ritualer och magiska tekniker som kan öppna de sidor av jaget som är fördolda. Orden är inte en satanistorden och ägnar sig inte åt blodsriter.

1989 S:t Sylvesterorden

S:t Sylvesterorden Provins Jamtland å grefskapet Herjeådalen uppstod av en ren tillfällighet då tvenne officerare vid Kungl. Norrlands Artilleriregemente önskade förgylla sin dagliga tillvaro med en bal vid nyår 1989. Denna bal kallades decenniebal och då deltagare fanns från alla stadens förband och även stadens högskola utvecklades det till ett sällskap, Östra Sundets Sankt Sylvestersällskap.

S:t Sylvesterorden ett samfund där älskvärd, avspänd samvaro är det väsentliga. Detta avspeglar sig i vår Ordens gällande ceremonieller. Intagning sker under vänliga former och befordran är möjlig utan allt för komplicerade ceremonieller. Verksamheten inom orden har som syfte att främja kamratandan inom corpserna samt tillvarataga och bevara Ordens nyårstraditioner seder och bruk. Corpserna består av provinsens militära förband.

Vid ordens stora högtidssammankomst med reception, supé och dans samlas bröder och systrar i ordenssalen som utgörs av respektive mässlokal, inväntar för att mottaga recipienternas vördnadsfulla hälsning. Receptionen inleds med att Provinsmarskalken knackar med marskalkstaven och namnger paret varefter reverensen inleds.

Staffansskedet är ifrån den i folktron spridda uppfattningen att vattnet i källor, brunnar eller floder vid vissa årshögtider, särskilt årsskifteshögtiderna, vid midnatt eller soluppgång erhåller ett underbart kraftämne. I Sverige, liksom i flera andra länder sägs, att vattnet förvandlas till vin. Strävan i den gamla folkseden att före soluppgång kapprida till vatten för att låta hästarna dricka grädden på vattnet var enligt traditionen brukligt. Den som först erhöll kraften ur vattnet skulle få den bästa grödan eller få den först inbärgad. Efter vattningen red man åter hem i sporrsträck och kringridning mellan gårdarna företogs, så folket uppväcktes. Befanns det att folket i en gård inte uppvaknat tillställdes ofog i deras stall. Ryttarna buro bloss och sjöng staffansvisan för att hedra hästarnas skyddshelgon S:t Stefan. Att märka är att denne S:t Stefan inte är identisk med S:t Staffan, Hälsinglands apostel.

Inom orden hålles S:t Stefan i minne genom att "hästens skål" utbringas, varvid gästerna ställa sig på stolarna, tända sina bloss och sätter sin ena fot i stigbygeln, dvs på bordet. Enligt gammal sedvänja är det vänster fot som sättes i stigbygeln utom av artillerister som istället sätter höger fot i stigbygeln till minne av att man vid en hästanspänd pjäsavdelning red på högerhästarna i körriktningen.

Promovering är tilldelning av graderna lärling och väpnare, detta sker under kommunionen av Provinskanslern. Lärlingar kännetecknas av uppriktighet, ödmjukhet och vänskap. Efter två högtider utses Lärling till Väpnare. Initiering är dubbning av riddare och sker på latin av Ordensstormästaren med sabel. Riddare av 1:a graden kännetecknas av en vitter och emanciperad livssyn och utdelas på fjärde högtiden. För Riddare av högsta graden genomförs riddarvard av Ordensceremonimästaren efter den sjunde högtiden. Kommendörer av den lägre graden utdelas efter fyra år i Kanslerspresidiet och ordensmedlemmenn ombeds då anta ett heraldiskt vapen. I den högre kommendörsgraden ombeds ordensmedlem anta devis för sitt leverne. Den Högsta provinsgraden bäres av ordens tre provinsofficianter. Provinsmarskalken bär särskilt halstecken.

S:t Sylvesterorden är också en katolsk påvlig orden. Påven Sylvester I döpte kejsare Konstantin den store som regerade Romarriket mellan 324-337 och grundade Konstantinopel den 4 november 326. Till minne av påven Sylvester I stiftades Den gyllene sporrens orden av påven Pius IV år 1559. De förnämsta prelaterna och släkterna i Rom erhöll av påven rätt att utnämna riddare av orden. Eftersom denna rätt i hög grad missbrukades, omorganiserade påven Gregorius XVI år 1841 orden och fastställde medlemmarnas antal till 300 fördelade i två klasser, kommendörer och riddare. Efter 1905 uppdelades orden i två grenar: påvliga Gyllene sporrens orden för kungliga, högfrälse och prelater samt påvliga S:t Sylvesterorden för den övriga aristokratin. Antoniusorden stadfästes av påven Urban II år 1095 som en samariterorden, men efter sedligt förfall förenades orden med Johanniterorden år 1774.

198? Svend Petersen Orden (SPO)

Orden har en loge för whisky, benämnd SPO Single Malt Lodge

1990 Order Militia Cruciferia Evangelica (OMCE) Uppdaterad!

Gary L. Stewart var Imperator för Gyllene Gryningens Hermetiska orden, men tvingades lämna posten 1990. Han bildade då flera esoteriska institutioner, varav OMCE är en.

1990 Ordo Templis Orientis (OTO)

Orden härstammar legendariskt bortifrån historiens dunkla tidsåldrar. Den mer världsliga aspekten av Ordens mål och principer kan sammanfatts i termen "Mänsklighetens Broderskap" och inbegriper varje individs ömsesidiga samarbete för allas välbefinnande.

1990 Lidskjalf-Orden

Ordens aktiviteter fokuserar på den skandinaviska sena järnålderns kultur, i synnerhet de religiösa aspekterna av samhället. Lidskjalf är Odens vakttorn i Asgård. De flesta medlemmarna har gått olika historiska och arkeologiska kurser, huvudsakligen vid Lunds universitet, vilket hittills har bibringat orden erfarenheter som varit användbara i ordens aktiviteter.

Det som binder samman orden är en stark vilja att skapa bestående respekt för den gemensamma historia som tog sitt slut för 1000 år sedan. Även om kristnandet till slut verkat ta total kontroll över samhället mot slutet, så har kärleken till familj och släkt, kultur, naturen och den gamla tron aldrig dött.

Även om Lidskjalf-Orden är tydligt opolitisk, så tror vi att folk som är väl hemmastadda i sin egen kultur har bättre förmågor att acceptera andras. Det är därför som Lidskjalf-Orden har valt att fokusera på en förbisedd men viktig del av vår historia. Genom detta hoppas orden kunna hjälpa sina medlemmar såväl som andra att utveckla en respekt för våra förfäders förkristna kultur.

1994 Gyllene Gryningens Hermetiska Orden (GGHO) - Hermetic Order of the Golden Dawn® (HOGD)

Orden erbjuder invigning för alla lämpliga kandidater oberoende av ras, religion, kön, politisk hemvist, sexuell läggning eller medlemskap i någon annan orden. Detta ordenssällskap hade sin glansperiod på 1890-talet då det drog till sig individer från Londons intelligentia och konstkretsar, bl.a. så framstående människor som den Irländske poeten William Butler Yates, skådespelerskan Florence Farr, Arthur Machen, Arthur Edward Waite och Aleister Crowley. Genom sin framgång har organisationen influerat hela den västerländska mysterietraditionen så fundamentalt att den blivit en måttstock eller standard för den ockulta västvärlden.

Golden Dawn-traditionen är enligt uppgift en syntes av många aspekter inom den västerländska mysterietraditionen. Den innehåller så till synes skilda delar som ceremoniell magi, alkemi, meditation, astrologi, nummerologi, henokiansk magi, divination, tarot, astralprojektion m.m. Den är en utveckling av renässansens ockulta naturfilosofier av vilka de största inspirationskällorna var Henry Cornelius Agrippa och John Dee, men också av den lära som lades fram av den franske ockultisten Eliphas Levi vilket var en av förgrundsfigurerna i 1800-talets ockulta renässans. Liksom dessa författare har Golden Dawn-traditionen sin filosofiska grund till huvudsak i hermetismen, kabbala, den rosicrucianska traditionen och i frimureriet. Vidare hämtar den inspiration också ur Zoroasters läror, eleusinska mysterierna, gnostisismen och ur neo-platonikernas läror. Den baserar sig även på den egyptiska mytologin och den judisk/kristna religionen.

Frimuraren, klärvojanten och påstådde magikern Fred Hockney gick bort 1885. Bland hans kvarlåtenskap fanns siffermanuskript, kallade så därför att de var skrivna i ett speciellt sifferalfabet flitigt använt bland medeltidens alkemister. Dr Westcott kom över dessa manuskript däribland de för Golden Dawn-traditionen fundamentala dokument som lägger grunden för dess initiatoriska system och lära. Ett blad som följde med siffermanuskripten identifierade källan som en Adept, fräulein Anna Sprengel, med adress i Tyskland. Dr Westcott gav de mystiska dokumenten till en annan frimurarbroder, Samuel Liddell MacGregor Mathers. Denne komponerade fullständiga ceremonier baserade på informationen i dokumenten 1887.

Westcott sökte kontakt med den mystiska kontinentala Adepten Anna Sprengel men lyckades av någon anledning inte med detta. Under åren 1887-88 fabricerade han istället en korrespondens med Sprengel - med Mathers goda minne - för att legitimera orden genom en äkta länk till kontinentala rosicrucianska Adepter. I korrespondensen med Sprengel nämns ett kontinentalt Tempel Nr.1 kallat Licht, Liebe, Leben (Ljus, liv och kärlek, vilket är ett klassiskt rosicrucianskt motto) som de kontinentala Adepterna med Sprengel i spetsen var knutet till. Där står också att Templet nr 2 Hermanubis drevs i England men att man aldrig hade hört någonting från de brittiska Adepterna efter att man hade gett dem auktorisation att öppna sin verksamhet. M ycket talar för att detta sistnämnda Tempel drevs av Hockey (d. 85), Woodford (d. 87) och MacKenzie (d. 86) och att det var dessa brittiska Adepter som gav Westcott, Mathers och Woodman auktorisation att öppna Templet nr 3 Isis-Urania 1888, för att föra tempelflamman vidare efter att Tempel Nr. 2 hade avvecklats många år tidigare. I den fabricerade korrespondensen med fräulein Sprengel ger dock hon officiellt auktorisation att öppna Templet. Under Mathers ledning växte orden snabbt under åren 1888-1900.

Aleister Crowley initierades i Isis-Uraniatemplet den 18 November 1898 och tog mottot Perdurabo. Den talangfulle Crowley avancerade snabbt inom Första ordens gradsystem och gick igenom Zelatorgraden till Practicus mellan december 1898 och februari 1899, och initierades till Filosofus i maj 1899. Under detta år träffade han också Mathers personligen och de fattade tycke för varandra på grund av sitt gemensamma keltiska ursprung. Londonadepterna delade dock inte Mathers förtjusning över den unge Crowley och kallade honom för moraliskt fördärvad, vilket ledde till att man nekade honom att antagas i den Andra orden. Crowley reste då till Paris och togs där emot med öppna armar av Mathers och initierades av honom personligen till 5=6 i januari 1900. Hans 5=6 grad erkändes dock aldrig av Isis-Uranias adepter vilket ökade klyftan mellan Paris och London än mer.

Från februari 1900 drabbades orden av skandaler och interna stridheter, både mellan London och Paris, men även mellan olika falanger i London. Detta ledde till att Londontemplet splittrades. Olika grenar bytte namn eftersom det gamla dragits i smutsen i skandalskriverierna. Israel Regardie (1907-1985), som var initierad i Crowleys sidogren av orden och under en kort men intensiv period var Crowleys personliga sekreterare och lärjunge, publicerade 1932 "A Garden of Pomengranates" och "The Tree of Life", vilket skapade oro i Golden Dawn-lägret då de avslöjade hemligheter endast öppna för initierade. Vissa var direkt negativa och skickade Regardie skarpa reprimander. Andra hyllade honom för sitt initiativ och han inbjöds att initieras i Hermestemplet i Bristol.

Regardie tog som magiskt motto Ad Majorem Adonai Gloriam och klättrade i graderna i en rasande fart. Han initierades till Neofyt i Januari 1934 och tog sin 5=6 grad ett år senare i Januari 1935. Han fann dock till sin bestörtning Templet i ett bedrövligt skick och ansåg att dess Ledare var okunniga om de kunskaper som de satt att representera. Desillusionerad av sina erfarenheter beslutade han sig några år senare för att publicera Golden Dawn-materialet i fyra volymer, mellan åren 1937-40. Han gjorde detta med det ädla syftet att säkra Golden Dawn-systemets läror till eftervärlden som annars med säkerhet hade fallit i glömska med de resterande Golden Dawn-templens garanterade undergång. Under dessa år slutade Templen i Stella Matutina och Alfa et Omega att initiera fler Neofyter och avvecklade allt aktivt arbete. Publiceringen ledde också till Regardies definitiva brytning med Crowley i början av 40-talet, som varade till Crowleys död 1947. Regardies handlande gav alltså Golden Dawn-templen i princip den definitiva nådastöten.

Under femtiotalet förde orden en tynande tillvaro, men genom sextiotalets flower-power och sjuttiotalets New Age, fick magin och därmed Golden Dawn-traditionen ett uppsving. Både Crowleys böcker och "The Golden Dawn" började att ges ut på nytt. Golden Dawn-tempel började att dyka upp lite varstans i västerlandet. Dessa Tempel hade ingen formell auktorisation utan inspirerades av Regardies och Crowleys böcker och kompenserade sin brist på erfarenhet med brinnande entusiasm. Ett sådant exempel var det engelska The Order of the Cubic Stone som utövade en syntes av Crowleys och Golden Dawns magiska system under andra hälften av 60-talet. Regardie var en stor inspiratör i denna ockulta förnyelse och började att korrespondera med många ockulta studenter som såg honom som den främste av sin samtids magiker. År 1982 initieras han som Adeptus Major, förlåten av de flesta för publiceringen 40 år tidigare. Han dör några år senare, 1985, vid en ålder av 78 år efter att ha varit Golden Dawn-traditionens främste förvaltare och uppväckare. Efter Regardies död faller orden till sönder i olika fraktioner..

Gyllene Gryningens Hermetiska Orden är egentligen den yttre/första orden (de lägre graderna). Andra orden utgörs av mellangraderna och heter Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis (R.R. et A.C.). De högsta graderna utgör Ordo Argentei Astri, den tredje orden.

1994 Perita Orden

Orden består - enligt egen hemsida - av mer eller mindre misslyckade och korpulenta män som träffas var åttonde vecka vid gemytliga sammankomster. Namnet kommer från en affär i Gråbo: den sålde i första hand lampor och elektrisk armatur, men de flesta bröderna kommer nog bäst ihåg affären för "det lilla inre rummet". Här såldes nämligen leksaker. Här fanns vilda djur, bilar, byggsatsmodeller, plastsoldater och mycket mer. Vid ett otal tillfällen har ordens bröder knallat in i detta rum och med sina modesta veckopengar andäktigt värderat och analyserat alla önskade inköp. Få torde tvista om att detta är en av de bästa leksaksaffärerna alla kategorier.

1994 Sällskapet Dignitärerna (SD)

Sällskapet Dignitärerna är ett sällskap där likasinnade få träffas, roa och förnöja sig själva samt förvalta det oskattliga arvet inom svensk husmanskost, jazzmusik, svenska språket samt god ton och städat bruk.

1994 Sällskapet GlödHybbleOrden i Stockholm (GHO)

Hyvens umgänge och bastubad.

1995 GG

GG är ett brödraskap som främst har att verka för medlemmarnas eget bästa. Innebörden av detta "bästa" är förändligt. Det är alla aktiva bröders uppgift att själva vara med och utstaka målen för GG:s verksamhet. En av de mer grundläggande tankarna är att alla skall bidraga med sina specifika kunskaper och resurser och på så sätt föra med sina bröder i sin personliga utveckling. Detta gäller både materiella och personliga resurser, både inom och utom GG. Brödraskapet är opolitiskt och tjänar ingen religion. Den kristna etiken samt ett demokratiskt tänkande är dock något som en god broder kan sälla sig till. Innebörden av förkortningen GG är en djupt förborgad hemlighet vilken endast de fullt invigda bröderna känner till. GG träffas 4 ggr/år, i september varje år har vi vårt årliga stormöte.

Syftet med brödraskapet kan sammanfattas under två punkter: Kultivering: Med kultivering menas då främst att en broder är ämnad att bli förfaren i den västerländska mat- och dryckeskulturen. Han uppskattar mycket de extraordinära och subtila uttrycken i den förfinade matlagningskonsten. En broder skall kunna föra sig i de mest skiftande omgivningar och bör därför även få möjligheten att tillägna sig kunskaper i vett och etikett.

1995 Dockans brödraskap +

Orden åsyftar till att bevara och främja vänskap bröder emellan samt att öka kunskapen inom ruskulturens pluralistiska värld. Under årens lopp har brödraskaran utökats. Därför hålls laga landsknektsblot minst en gång per år.

Ursprungligen bestod ordenssällskapet av medlemmarna i den landsknektsgrupp som gick under namnet Dockorna på lajvet Trenne Byar. Trenne Byar var ett levande rollspel som arrangerades av föreningen Ett glas sommaren 1994, och utspelade sig i skogarna utanför Grängesberg. Spelet samlade enligt uppgift runt ettusen deltagare från hela landet och övriga Norden. Handlingen utspelade sig i en senmedeltida fantasymiljö i den del av det uppdiktade landet Duvrike som kallas Hed. I Hed fanns tre centralorter; klostret Svalvid, bondesamhället Arnros, och fiskebyn Vidhamn, och det var huvudsakligen i och omkring Vidhamn som landsknektarna rörde sig och vistades.

På levende rollspel är det vanligt att deltagarna har någon uppgift de skall försöka lösa eller ett mål att uppnå under spelets gång för att föra handlingen eller intrigen framåt, men när Trenne Byar började visste ingen av landsknektarna vari deras uppgift bestod, utan de var hänvisade till sin bakgrundshistoria och fick agera utifrån denna.

1995 Svarta orden ?

1995 Monokulära Sällskapet

Sällskapet sammanträder sju till åtta gånger årligen, turvis hos varje broder, varvid man monokulerar varandra, håller spirituella tal och äter gott. Flera av bröderna är kulturellt verksamma. Sällskapets grundare är eller har alla varit medlemmar i Linköpings Domkyrkokör. Fortfarande är sången en gemensam och viktig ingrediens i Sällskapet.

Avsikten med Sällskapet är bland annat att skapa en tillflykt undan nutidens alltför snabba tempo, för broderlig gemenskap och stöd i svåra livssituationer men att, innan dessa uppstår, genom gemenskapen i största möjliga mån förhindra dem att inträffa. Peregrinusfesten firas i maj, då en eld alltid skall vara tänd, utomhus eller inomhus. I oktober hålls Högtidssammankomsten, för att fira Sällskapets grundande den 20 oktober 1995. Sällskapet utger en enkel tidskrift, "Den Monokuläre Bewakaren" med valspråket "Pro vita contemplanda monoculariter", fritt översatt "För en enögd syn på tillvaron".

1995 Damklubben Anemonerna

Allt började med att fyra damer bestämde sig för att se Broarna i Madison County på bio och därefter att äta middag hos Melanders Fiskrestaurant i Söderhallarna. Under kvällens gång bestämde de sig för att bilda Damklubben Anemonerna. Efter ytterligare en förberedelsemiddag hos Restaurant du Chef på Åsögatan skickades inbjudningskort iväg till några positiva och roliga kvinnor i bekantskapskretsen.

Sen dess träffas klubben varannan månad bara för nöjes skull, skrattar och skvallrar. Under högtidliga former får nya medlemmar ta emot det vita Anemonbandet. För andra Anemoner är det dags för andra gradens band och så småningom vårt otroligt tjusiga ordensband vävt i Tyskland enbart för oss Anemoner.

1995 Ordenssällskapet Stjärnfallet

Bildades genom ett utbrytarsällskap från Siriusorden, som i sin tur är ett utbrytarsällskap från Odd Fellow-Orden och Svenska Frimurare Orden. Ordenssällskapet Stjärnfallet började i Gustav Vasas församlingslokaler på Odenplan i Stockholm. Numera finns lokalerna på Rigagatan 3 i Stockholm. Mötesdagar är sista torsdagen i månaden, 9 gånger per år. Det är 6 grader samt en prövograd. Med prövograd menas att man har därmed möjlighet att utträda ur Orden om man inte tycker att det passar den förväntan man hade. Inriktning och symboler är förknippade med änglar men orden är för det inte religiös. Stormästaren kallas således Ärke. Orden har fadderbarn i Brasilien.

1995 Västsvenska Tomte Orden (VTO)

Orden syftar till att stärka den traditionella julrörelsen. Orden svarar för julupptåg året runt och håller annars möte när den 24 inträffar på en fredag eller lördag. Årsmöte hålls vecka 50 eller 51.

1996 The Satanic Order (TSO) (kallas numera Svenska Satanistkyrkan)

Orden vänder sig till de som delar den satanistiska livssynen, filosofin i sin helhet - i alla dess former. Därmed vill sällskapet inte låsa fast sig i Anton Szandor LaVeys satanism, utan lämna plats för personlig utveckling och egna tolkningar, även om sällskapet självklart delar de grundläggande tankarna.

Utåt sett fungerar föreningen som vilken förening som helst, med uppdelning på olika loger (geografiska grupperingar) och sektioner (intresse och ansvarsområden). Målsättningen för TSO är i första hand att vara en mötesplats för likasinnade, främst satanister i Norden, där föreningen arrangerar föredrag, kurser och ceremonier och att bidra till ett aktivt informationsarbete. Satanism innebär att man ser Satan som ikon och inspirationskälla. Djävulsdyrkare ser Satan som Gud. Djävulsdyrkare står därför bl.a. för gravskändning där man hånar motpolen till sitt eget trossamfund. En satanist skulle aldrig befatta sig med gravskändning.

Inåt sett fungerar föreningen som ett ordenssällskap med olika grader, som skall spegla nivåer av uppvisad kunskap teoretisk som praktiskt. Här eftersträvas självutveckling och ett vidgat medvetande, för att få full kontroll över sig själv, sin potential, sitt öde och lycka! Orden går dit ingen annan går och skärskådar de mörka (dolda) sidorna av oss själva och tillvaron. Orden tar upp olika kunskapstraditioner, magiska skolor och mytologi och studerar bland annat: nordisk shamanism, Anton LaVey, Aleister Crowley, Friedrich Nietzsche, Darwin, C.G. Jung och Freud.

1996? Det Röda Lejonet (+)

Röda Lejonet är en sökande gemenskap, som samlar och förenar fördomsfria och insiktsfulla människor med intresse för ideologiskt tänkande, andlighet och experimentell ockultism. Det Röda Lejonet använder sig av en mängd varierande metoder för ökat välbefinnande och insikt, bland annat djupgående analyser, divination, regressioner och - framför allt - autoerotiska övningar. Den som en längre tid studerat tillsammans med Den inre cirkeln, kan bli kallad ingå i Ordo Panthera Leo.

1998 Solanum Orden

Orden består av yrkesmän, främst lärare, och samlas en gång i månaden. Beskyddare är Jonas Alströmer, 1685 – 1761, vilket tillsammans med namnet ger en idé om innehållet. Ordens främsta uppgift är att odla ett gott kamratskap under gemytliga och demokratiska former.

Vapnet är f.ö. samma som mikronationen Ladonien. Detta beror på att Ladoniens skapare, medlem nr sex i Orden, låter Orden bruka Ladoniens herladiska vapen. Ordens tolkning av vapnet: Hjärtat - kärleken till vår nästa, Äpplet - kunskapen, Elden - håller det onda borta på det att Orden når sina mål. Styrelsen består av: Överståthållare, Överceremonimästare, Ordensmästare och Skattmästare.

1997 Then Gyllene Dolmens Orden (TGDO) Uppdaterad!

Orden härstammar från länderna kring Medelhavet, bland annat nuvarande Turkiet. Ordens medlemmar hänger sig åt rituell gastronomi. Varje år antas mellan två till fyra Cusiner. Varje nyantagen Cusin tilldelas ett individuellt ordensnamn med anknytning till någon ingrediens som används i matlagning. Väntetiden för medlemskap är för närvarande två år. Grad I-IV ingår i Cusinen och ges vardera en gång per år. Grad V-VII ingår i StorCusinen. Ordens sjunde grad utdelas endast i Örebro. Cusinen (I-IV) leds av två StorCusinDolmar, StorCusinDolme af Sommaren & Vintern samt StorCusinDolme af Hösten & Våren. StorCusinen (V-VII) leds av fyra "Högste StorCusiner", eller fyra "Styrande StorCusiner" i DotterCusinens StorCusin (V-VI).

I Ordens slutna arkiv (ArkivCentrum i Örebro län) förvaras en omfattande samling svarsbrev från kända svenskar, däribland ärkebiskop K. G. Hammar, biskop Martin Lind och professor Horace Engdahl, som alla berättar om sitt personliga förhållande till kåldolmar. År 2003 utgavs "Then Gyldene Dolmens Kokbok" (55 s., ISBN 91-631-4696-7) och året därefter "Statuter för Then Gyldene Dolmens Orden".

1998 The Shadow Order (TSO) +

The Shadow Order grundades eftersom det inte fanns någonstans för unga satanister och intresserade att vända sig, då de flesta satanistiska föreningar har en åldersgräns på 18 år. Ordens mål var att introducera den sataniska läran till ungdomar så att de, när de uppnått lämplig ålder, inte hade några som helst tvivel att fullfölja sin vandring på Vänstra Handens Stig.

1999 Silenos Sällskap (+)

Den 20 mars -99 var första gången som bröder recipierade enligt de fastställda reglerna med åtta närvarande bröder - kulmen på en längre tids förarbete. Syftet med sällskapet är att under uppsluppna former lära oss mer om vårt kulturarv, läs alkoholhaltiga drycker. Sällskapet finns i Sverige men har även förgreningar till Norge. Bartolomeusdagen eller Bartelsmässen den 24 augusti är sällskapets särskilda högtidsdag, då man enligt tradition ska plocka sin malört. Som speciell utmärkelse förlänas "Das Alkokreuz".

Vid högtidssammankomster dyrkas den grekiska guden Silenos (rusets och fylleriets gud), styvfar åt Dionysos (vinets gud). Silenos är bekant från bl a legenden där kung Midas blandade vin i en källas vatten och därigenom lyckades fånga honom. Silenos lovade att uppfylla en önskan om han släpptes fri. Midas önskade då att allt han rörde vid skulle förvandlas till guld, vilket strax visade sig vara en idiotisk önskan, ty maten han förde till munnen blev obevekligen guld, och i sin nöd bad Midas att få ta tillbaka sin önskan, vilket beviljades. Han tillsades att ta sig ett reningsbad i floden Paktalos, som sedan dess är guldhaltig.

199? Svenska Punsch Orden (SPO)

199? Laurentius Orden +

Orden försöker omvända hedningar, ägnar sig åt mjödbryggning och politiska aktioner

199? Ka'Orden

Sällskapsorden där kaos nyttjas till förmån för ordning.

Närmare årtal okänt:

195? Ordo Hermetis Tetramegistos (OHTM)

Orden kom till Sverige under 50-talet och är en pythagoreisk orden.

19?? Stockholms Kompaniofficerssällskap

19?? Kofotsorden

19?? Torpar riddar orden (+)

Höll till i Blind-Fredrikstorp innan Karlstad flygplats byggdes i slutet av 80-talet.

19?? Grupplivskägg ?

Enda källan till ordenär fotografier. Medlemmarna bar praktfulla lösskägg och hade olika ämbetsmärken i halsband (stjärnor och dyl.). De tycks ha varit ganska många, endast män och både yngre och äldre.

Källa: Föreningen Stockholms Företagsminnen 2003

Till -1949 Till 2000-


Index Home

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell. All rights reserved. Some material appear with specific permission.