Ordenssällskap införda i Sverige 1925-1949

Fraternal Orders Introduced in Sweden 1925-1949

1925 Bifrostorden

I fornsvenskan betydde bifrost "fri från bävan" och var dessutom beteckningen på regnbågen, bron mellan himmel och jord. Därför har man kallat understödsföreningen för Bifrostbågen. Genom att undervisa i Vänskap, Kunskap, Trohet, Sanning et c vill man hålla frihetsbegreppet levande och reducera de mellanmänskliga aggressionerna.

Damerna samlas i Bifrostdamernas riksorganisation, BDR. Berättigad till inträde är varje kvinna i familj vars man tillhör Bifrostorden. Annan utom Bifrostorden stående dam som vill verka för klubbens syften, kan röstas in.

1926 Amicitia Orden + ?

För nytta och nöje

1926 D-IL-Orden + ?

Trivsamt, nöjesrikt och gentlemannamässigt sällskapsliv bland bröderna samt filantropiskt arbete.

1926 HK-skrået (+)

Syftet är att varje jul låta minst en moder fira en värdig jul. Dessutom samlas HK-skrået vid avliden broders grift, där gemensam kedja bildas, varvid äldsta brodern skall å samtliga bröders vägnar med orden "Tack för gott kamratskap" nedlägga en tallriskrans med vita blommor.

"Skråets angelägenheter handhaves av de styrande bröderna, vilka äro: Ålderman, redogörare, skrivare, pfaff och ärensbroder samt en ersättare för ålderman och 2 övriga ersättare."

Ett städ har en central roll i skrået. Vid denna avlägs löften, gesällprov och även ringen (Mästarringen) smides vid detta städ.

1927 Ordenssällskapet FFF

Samla likasinnade personer till kamratlig samvaro och förstöelse samt efter förmåga hjälpa behövande bröder. Idag kallat Sällskapet FFF.

1928 Samfundet Spero +

Genom ridderlighet, ära och dygd för sig själva, sina hem och sina vänner ock kamrater bliva ett renande och bevarande salt. Höja den andliga beredskapen i en tid av avdomnad fosterlands- kärlek.

1928 TB-orden

Enligt sin hemsida har TB-Orden har sitt ursprung i en år 1928 stiftad ideell sammanslutning för manliga kommunaltjänstemän, verksam för stärkande av samhörighet och samarbete. År 1931 övergick den ursprungligen bildade kamratföreningen till ordensformen och år 1948 utvecklades Orden så att den blev nordisk.

År 1993 utvidgades rekryteringsunderlaget till att omfatta alla manliga offentliganställda med lokalt anknutna arbetsuppgifter. Med anledning av detta beslut utgick den tidigare betydelsen "Tjänstemannabröderna" och ordensnamnet blev istället "TB-Ordens Nordiska Storloge". "TB-Ordens Nordiska Storloge" förkortas "TB" i Finland, Norge och Sverige, och "TBO" i Danmark och Island.

År 2007 utvidgades rekryteringsunderlaget till att också omfatta alla kvinnliga offentliganställda med lokalt anknytna arbetsuppgifter. Orden är en ideell sammanslutning som dessutom är politiskt, religiöst, och föreningspolitiskt neutral.

1929 Brage-Orden

Ritualerna har fornnordiska drag. En frivillig stödfond bistår änkan vid en broders dödsfall och fylls omedelbart på nytt av givmilda ordensbröder. Ur den stora fonden lämnas bidrag till behövande inom orden. Möten en gång i månaden, festligt då och då på Piperska muren med damer.

1929 Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) (är idag inte längre ett ordenssällskap)

Kåren har sitt ursprung i Svenska Motorcykelklubben, ur vilken man samlade ett trettiotal elitförare för att ställa sig till Kungl Maj:ts förfogande i Försvarets tjänst. Denna samling skickliga förare utformades till en början som ett ordenssällskap dit inträdesfordringarna var stora. Antalet medlemmar var begränsat. Efterhand bröt man sig ur SMK och medlemsantalet begränsades inte längre. 1938 blev FMCK frivillig försvarsorganisation.

1929 Swenska orden +

Fältrop: Hell fädrens minne. Utgav bl.a: Blått blod, En inledning till nordisk raskunskap.

1930 Kristi hirdmannagille + ?

1930 Sällskapet Havets söner (+) ?

I en opolitisk, religionsfri och ideell ordensmässigt konstituerad organisation samla personer, vars dagliga sysslor har förbindelser med sjöfart. Verka bland medlemmarna för broderskapets idé och främjande av ett gott kamratskap genom att på alla sätt söka underlätta arbetet för varandra och genom att i det dagliga livet bemöta varandra med tillbörlig aktning och korialitet. I mån av förmåga hjälpa och stödja de bröder som oförskyllt hamnat i nödläge. Verka för ett gott samarbete mellan olika intressegrupper samt genom samman- komster bereda varandra trevnad och glädje.

Källor:
Sällskapet Havets söner 1930-1950. Jubileumsskrift . Nils Sjöö, Axel Sörhede, Nils Lindberg (red.). Malmö 1950.

Ordenssällskapet Bivrast + Uppdaterad!
  • Fanns i Malmö
  • ? bröder
  • Grundades 30 september av ?
  • Styrdes av en ?
  • ? grader
  • Valspråk:
  • Den sökande skulle vara ?

Källor:
Ordenssällskapet Bivrast. 1930 30/9 1950. Malmö 1950.

1930 Skogskarlarnas klubb (SKK)

Den första Skogskarlsklubben bildades i Stockholm av nio orienteringsentusiaster. Denna fick fastare former 1930-12-15 då Skogsrådet bildades och då ed och stadgar fastställdes. Detta skedde vid Erstaviksskogen utanför Stockholm, på initiativ av Lorentz Göransson, Ernst Killander och Torsten Tegnér med totalt 26 inbjudna herrar. Skogskarlarnas existens bidrog inrättandet av ett orienteringsförbund.

Från det första Alltinget vid Mogetorp i Kilsbergen 1937 noteras bland annat att antalet klubbar ökat till elva med c:a 500 karlar, att klubbar bl a bildats i Helsingfors och Trondheim, att Hövitsmannen allena äger utdela guldmärket och Talmannen inom varje klubb silvermärket, att Allting skulle hållas vart fjärde år d. v. s. året efter olympiad och att idrottsdistrikt är den minsta enhet inom vilken klubb får bildas.

Skogskarlarnas klubb är orienteringens främsta stödorganisation och bidrar årligen med stora belopp till främst ungdomsorienteringen. Årsavgiften frivillig men bör uppgå till ett par goda strumpors värde.

Skogskarlarnas klubb har redan av Stiftarna betecknats som en orden med allt vad det innebär av slutenhet. Uppenbarligen har Stiftarna personligen varit influerade av seder och bruk i någon orden och känt en lust att med en viss parodisk inriktning föra över dem till vår skogliga kamratorden.

Medlemskap i SKK ska utgöra höjdpunkten i en framgångsrik karriär i skogen. Som regel tillkommer ett tiotal nya skogskarlar varje år per klubb. Vid det årliga höstblotet utsätts dessa för en noggrann prövning inför Talman och Gammelkarlar innan de vid en högtidlig ceremoni vid flammande nying avlägger ed och dubbas till skogskarlar.

1931 Ordenssällskapet BA (Brödernas Afton)

Inbördes hjälp, understöd och begravningshjälp. Sammanhörande med Ordenssällskapet FA. Eftersom det var mycket teatermänniskor som kom att delta i BA, så blev det naturligt att lägga dess sammankomster på måndagar, eftersom skådespelarna då var lediga. Det är en tradition som orden lever efter även idag.

1931 Ordenssällskapet FA (Flickornas Afton)

Orden grundades för att fruarna skulle ha något att göra medan gubbarna hade sitt BA. Sammanhörande med Ordenssällskapet BA

1932 Ordenssällskapet GG (Glada Gänget)

Orden bildades av ett turnerade teatersällskap som tyckte det var synd att det goda kamratskapet skulle upphöra. Detta är en av de få ordnar där herrar och damer är likaberättigade och alltid träffas gemensamt. Systrar och bröder är alldeles vanligt folk, bland dessa många skådespelare. Genom åren har bl.a. Gösta Bernhard, Bertil Boo, Leopold Friedman och Carl Jularbo varit medlemmar.

1933 Cordis Quinta

Rötterna till ordenssällskapet finns i det kamratskap och den gemenskap som de fem stiftarna ursprungligen fann i scoutlivet men som under åren blev en vidareförädlad ideologi. Orden grundades som Hjärter fem men bytte mot slutet av 1937 namn till den latinska formen.

Orden är av opolitisk natur och har till ändamål att inom en gemensam organisation sammanföra Bröderna till en sällskaplig samvaro, tillvarataga och utveckla deras sociala och kulturella intressen samt främja ett vårdat och ridderligt uppträdande.

Brödraskapet inom Orden bygger på gemensamma värderingar med grundstenarna kamratskap, samhörighet och hjälpsamhet. Orden önskar att Bröderna utvecklas som individer, att medverka till att relationer skapas, att få utbyta tankar och idéer, att få hjälpa och bli hjälpt, att skapa trygghet, att mana till eftertanke och insikt, att bli nöjd med den man är. Detta önskar vår Orden och för att uppnå detta krävs att vi bland våra Bröder finner en blandning av olika åldrar, bakgrunder och livssituationer. Det är genom personligt engagemang bland Bröderna vi kan skapa vad vi önskar och vår Orden ger oss ledning på vår vandring.

För att utöva verksamheten har Orden olika typer av sammankomster som kan delas in i fyra huvudgrupper, Receptioner, Kapitel, Program samt Träffkvällar. Receptioner är grundpelarna i Ordenslivet. Brödernas vandring mot den högsta insikten sker vid receptioner till en högre grad. Dessa sker med olika intervaller varvid mer och mer avslöjas om vandringen mot målet - det fulländade broderskapet i Cordis Quinta. För att komma i åtanke för receptioner i högre grad fordras att vissa ordensanknutna krav har uppfyllts. Kapitel är en annan form av sammankomster som kan ges av Höga Rådet, ordens styrande råd eller de lokala Logerna. Dessa kan bland andra vara Jubileumskapitel vid Ordens eller Logernas jämna årsdagar, Nyårskapitel för att fira det nya året eller Höga Rådskapitel med installation av nya högre tjänstemän. Avsikten med Kapitel är att under ceremoniella former manifestera en remarkabel händelse, att lämna besked om fattade beslut eller kommande händelser. Program- och träffkvällar är av logerna annonserade sammankomster med bildande och underhållande karaktär. Under åren har vi haft många intressanta och minnesvärda programkvällar som sker under lättsamma och trevliga former. Våra utmärkta traktörer borgar för att dessa kvällar blir minnesvärda även ur en gastronomisk aspekt.

Källor:
Broschyren "Cordis quinta 1933-1948" (Malmö, 1948)

1933 Rosenkors-Orden (AMORC) - Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis

Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis är i sin tur en förkortning av Antiguae Arcanae Ordinis Rosae Rubeae et Aureae Crucis.

Orden är en ideell organisation som finns över hela världen med rötter i 1600-talets Orden, och söker en djupare insikt om kroppens, själens, livets och naturens stora mysterier. Rosenkors-Orden har genom historien samlat och bevarat ett vetande om inre tidlösa sanningar. Syftet är att göra tidsåldrarnas visdom tillgänglig för seriöst sökande människor. Kunskapen förmedlas genom ett studiesystem som berör alla sidor av tillvaron. Med den fria tanken som en förutsättning är det ordens vision att ge var och en nya möjligheter till ett liv i harmoni med tillvarons skapande konstruktiva krafter. Med förankring i filosofi, mystik, vetenskap och kultur söker orden bygga för en bättre värld.

1933 S:t Martins Orden + ?

1933 Ordenssällskapet Fotbollföreningens vänner - Sällskapet FV

I FV finns en lång rad klassiska MFF:are, spelare från olika generationer, allt från fyrtiotalet fram till dagens aktiva, ledare samt en mängd av de vanliga ”djupt” ljusblå supportrarna. Sällskapet har under året fyra allmänna- och två högtidssammanträden. Därutöver har sällskapets olika grader egna sammanträden. Efter varje sammanträde intages en gemensam måltid och i samband med denna förekommer olika aktiviteter av informerande och underhållande karaktär. Dessa aktiviteter har under senare år bland annat varit:

1934 Gamla Vikingar (GV)

Sällskapets syfte är att sammanföra manliga medlemmar i IK Vikingen som har slutat sin aktiva bana men som ändå vill hålla kontakten med klubben och kamraterna samt stödja klubbens verksamhet. Ordenssällskapet bygger till stor del på gammal vikingatro o sedvänjor.

1935 Schaggsoffan + ?

Född i Stockholm och tillhöra svensk filmindustri. Vårdare av stockholmska traditioner, både kulturella och materiella. Namn efter de röda schaggsoffor som tidigare fanns på Hamburger börs, träffpunkt efter måndagspremiärer.

1936 Stjärnorden (2)

före 1937 Gothiska Gyldene Gripen (Gotiska Gripen) +

Arbeta för samhörighet och jämlikhet med alla av nordisk stam. Grundades av krigare från Östergötland under 200-talet. Bevis uppges finnas i Vatikanens bibliotek. Ordensband kluvet i rött, gult och rött.

1937 Allvarsbrödernas Orden +

1938 Skogsflickornas klubb (SFK)

Sammanslutning för kvinnliga orienterare.

1939 Sällskapet Stallbröderna

Tog sin början i logen på Odeonteatern, där vissa ritualer tog form, utvecklades och så småningom ingöts i en stadigare form som ett ordenssällskap som grundades formellt den 6 november 1942. Orden hette till en början Brunstorden Siva, men bytte namn 1941 vid ett möte på Stallmästargården. Sällskapet utövar ideell verksamhet för behövande inom konstnärsvärlden. Medlemmar mest ur teater-, film-, radio- och musikvärlden.

1940 Ordenssamfundet Det Gyllene Korset + ?

Genom inbördes bistånd och yttre välgörenhet verka för sann svenskmannaanda på rent kristlig rund.

1943 Sällskapet Jarlarna + ?

Som hemligt opolitiskt ordenssällskap sill sällskapligt umgänge sammanföra medlemmar samt i fall av behov och i mån av tillgång ekonomiskt understödja dem eller deras familjer resp. arvingar.

1944 Convivierorden

Convivierorden kom på många sätt att bli Hans Forslunds livsverk. Hans skrev allt själv – ritual, legender, sångtexter – och utformade ordenslokalens utseende och de olika gradernas dekorationer. I likhet med t ex Povel Ramel var han influerad av brittisk humor som i filmen ”Den galopperande flugan”, och skrev även en hel del poesi i samma anda.

Convivierorden kännetecknas av en blandning av allvar och mer studentikost skämtlynne. Orden är uppbyggd efter mönster från de fyra stånden, och man börjar som bonde för att sedan under oerhörda svårigheter avancera uppåt mot adelns höjder. Styrelsen kallas, naturligt nog, för Hovet och den styrande mästaren tituleras Hans Vördsamhet Hovmarskalken. En hovjunker är en tidigare medlem av hovet som får denna hedersgrad när han avgår.

Orden ska verka för det ädla och det sköna samt i mån av tillgångar utdela ett årligt konstnärsstipendium. Bland mer kända Södertäljebor som fått stipendiet kan nämnas jazzmusikern Peter Asplund och komikern Lasse Karlsson. Varje år har orden ett litet artistuppträdande där landets mest kända artister passerat revy under årens lopp. Påfallande för orden är vår förmåga att ständigt locka nya och unga recipienter.

1945 Olofs Orden (+) ?

Vänskaplig samvaro och inbördes hjälpverksamhet.

1945 Ordenssällskapet Nytta, Nöje, Välgörenhet (NNV) +

1945 Röda Gubbens Orden, RGO

På en holme i hamnen i Påskallavik, en och en halv mil söder om Oskarshamn står "Röde gubben". Gubbens uppkomst är oklar, men man tror att han kan ha något att göra med båtvarvet som fanns på Nötö under 1800-talet. Arbetarna på varvet kanske hittade en stock som såg ut som en gubbe, snickrade till den och satte upp den på holmen. Även lotsarna drogs med i arbetet och började måla gubben i rött, vitt och svart, som var de färger de målade sjömärkena med. Enligt en annan förklaring var det en galjonsfigur som flöt i land från ett förlist skepp.

En av de ursprungliga medlemmarna och grundare var konstnären Arvid Källström. Eftersom originalet var gjort i trä så ruttnade det sönder så småningom. På 1950-talet tillverkade Arvid Källström ny gubbe, nu i betong och drygt 5 meter hög som ersatte den gamla gubben på holmen. Den ursprungliga gubben flyttades till RGO-parken, som finns på ett berg (Röde gubbens berg) i Påskallavik, där den sattes upp. Men efter ett tiotal år blev den för dålig. Två RGO-medlemmar, Harald Andersson och Erik Aniansson, gjorde en ny gubbe i trä 1988 som de satte upp i parken. Huvudet av den gamla gubben finns dock bevarat i Callerströmska magasinet. RGO-parken ligger i norra delen av Påskallavik. Där finns Röde Gubbens Ordens klubblokal. Varje 1:a maj firas det med majbrasa och tal.

1945 Ordenssällskapet Nytta, Nöje, Välgörenhet (NNV) +

Genom föredrag, diskussioner, nöjestillställningar o.dyl. söka bilda och roa sina medlemmar samt att idka välgörenhet till behövande bröder.

1947 Sällskapet Stallfåglarna

Systerorden till Sällskapet Stallbröderna. Idén att bilda ett kvinnligt ordenssällskap föddes hos fyra flickor från Casinoteaterns ensemble som under denna säsong spelade revyn "Alltid Pippi" baserad på Aristofanes (414 f. Kr.) berömda komedi "Fåglarna", en parodisk skildring av ett samhälle i fåglarnas rike. Av det skälet har varje ordenssyster ett ordensnamn i form av en fågelart och benämningarna för förtroendeuppdragen i orden har fått pippifierats. Stallfåglarna har framförallt samlat in pengar till välgörande ändamål, deras motto är förutom att "träffas och trivas" också att "kunna räcka ut en hjälpande hand ibland".

1947 ULK-orden

Under 40-talet upplevdes ett behov bland simmarna i S02 att hitta ett forum att träffas efter det den aktiva tiden var över. Därför bildades orden vars ändamål var och är "att under trivsamma former verka för en fastare kontakt mellan S02-are av olika generationer". I ULK-orden finns bara män. Detta har historiskt den bakgrunden att S02 fram till mitten av 1900-talet endast hade manliga medlemmar. De senaste decennierna har orden försökt att få en kvinnlig systerorganisation till ULK, men efter fruktlösa försök är även kvinnor istället välkomna i ULK-orden.

För att nå ändamålet att skapa kontakt mellan olika generationer S02-are vill vi uppmana framför allt de yngre att komma med i vår orden. Ni får då träffa flera av de gamla "stötarna" som kan tala om för er varför det var bättre förr och få höra minnen från fornstora dar. Ni får också en möjlighet att berätta om hur det är i dag och utbyta erfarenheter.

1947 Ordenssällskapet G.E.L.B.O.R.N.-bröderna

Ordenskapitel hålls andra torsdagen i varje månad, med undantag för sommarmånaderna. Verkar för vänskap och hjälpverksamhet genom två ideella fonder/stiftelser, samt personlig samverkan. Damklubb finnes. Bokstäverna uttyds möjligen God Enighet Lovar Broderskap Och Rätta Nöjet.

1948 Läde Orden

Ordensriddarna lämnar vid varje årsmöte 50 kr till en fond. Ur denna fond utbetalas 500 kr jämte ett diplom. Mottagaren skall ha visat prov på gott ledarskap och tillika ett mångårigt och oegennyttigt arbete inom IFK. Vad som föresvävat Heimer (riddare nr 5) vid ordens grundande är berättelsen om kung Arthur och riddarna kring runda bordet.

1949 Den Allraheimligaste Femkampsorden eller Piljarorden (+) ?

Ursprunget till orden är verkstadsingenjörernas årliga femkamper. Inriktningen och andan var hämtad från den nordiska vikingatiden och ritualerna inbegrep mantlar. En sekreterarvikarie under 70-talet åt en överingenjör, chef för någonting som hade med verkstaden att göra drar sig till minnes: "En dag kom han generat in till mig och frågade om jag inte ville sy fast en stjärna, tror jag det var, på hans mantel han bar på Piljarordens övningar. Jag fnissade nästan ihjäl mig...".

I slutet av 1970-talet ansågs den allmänna synen på ordensväsendet inte vara den bästa och man ändrade därför namnet till Piljarhorden och Stormästarens titel ändrades till Storhöfding, 1984 ändrat till Hordhöfding. Huruvida ändringarna endast var kosmetiska eller om sällskapet upphört att vara ett ordenssällskap framkommer inte av källorna. Sällskapet finns kvar än idag (eller fanns åtminstone 1998).

Närmare årtal okänt:

Blådåreorden + ?

Bärsärkarna + ?

Ordenssällskapet Larmorden

Svenska Vikingaorden + ?

En sammanslutning av f.d. stamanställda inom flottan.

Litteratur:

  1. Åhlén, B. red. Svenskt föreningsregister, Nybloms förlag, Uppsala 1951

Till -1924 Till 1950-


Index

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell-Szurkos. All rights reserved. Some material appear with specific permission.