Ordenssällskap införda i Sverige 1850-1874

Fraternal Orders Introduced in Sweden 1850-1874

1851 Ordensällskapet W:6 (Wänskap 6)

Ordenssällskapet tillkom under en tid av stora samhällsförändringar. Liberalismen höll på att få genomslag och inom näringslivet hade skråväsendet upphävts. Samtidigt som många såg mot framtiden med optimism fanns ett behov att ersätta de tidigare samarbetsformerna med nya föreningssammanslutningar. I början återfanns den flesta medlemmarna bland köpmän och hantverkare. För damerna finns damklubbar i anslutning till logerna.

Medlemskapet ger den enskilde möjlighet att utveckla den egna personligheten genom vänskaplig samvaro och genom att deltaga i det inre loge-arbetet. Ett starkt bidragande skäl till trivseln i W:6 är de kulturella inslagen inom särskilt sången, musiken och det befriande spexet.  

Några särskilda utmärkelser:

1852 Sällskapet Februarigubbarna ?

Sällskapet Februarigubbarne bildades den 21 februari 1852 till minne av en händelse som ägde rum den 21 februari 1851. Då var ett sällskap herrar på promenad kring Essingeöarna när en av en i sällskapet ägd hund gick igenom isen men räddades av en av sällskapets medlemmar, herr Pontin. Värd för sällskapet var skeppsbyggaren Johan Fredrik Andersson som hade sitt varv på Essingen.

Till minne av detta bjöd hundens ägare, Johan Magnus Engström, ett år senare samma sällskap på middag på Piperska Muren och under denna middag bildade man Sällskapet Februarigubbarne. Februarigubbarna var ursprungligen 10 stycken. Deras antal har varierat genom åren men är i dag satt till max 17 stycken. Februarigubbarna har sedan 1852 samlats den 21 februari (eller kring detta datum) för att avnjuta samma meny: smörgåsbord, lake med rom och lever samt marängsviss. Från början avåts detta på Piperska Muren, senare på Gyllene Freden och de senare åren hemma hos en medlem.

1852 Ordensförbundet M-n (Myran)

På grundvalen av obetingad aktning för rättskaffens arbete, i vilken form det än bedrives, sprida bildning och medvetande av eget människovärde, åstadkomma en på broderlig kärlek Grundades sammanhållning och enighet för gemensamt arbete till allmän förkovran och förädling. Förbundets sinnebild är arbetsmyran.

1854 Ordenssällskapet Den XV mars (D XV M)

Sällskapet bildades den 15 mars 1854 efter att 16 vänner samlats till en gemensam middag. Då stämningen varit på topp, beslutade man att detta skulle bli en årligen återkommande sammankomst. Numera träffas Sällskapet fyra gånger om året, i februari, mars, oktober och november. Vid mötet i mars hålls Sällskapets Högtidsdag, där antagning av nya medlemmar sker.

1856 Druid Orden Scandia (DOS)

De legendariska druiderna var en grupp av präster som ledde gudstjänster och rituella fester hos kelterna i Frankrike och England. Styrs av ett råd om tolv SeniorDruider. Orden Grundadeses av tre herrar med keltiskt ursprung. MacLeod var medlem i AOD varför följaktligen DOS är en avknoppning härifrån.

Orden är politiskt obunden och verkar i första hand för det medmänskliga och broderskapet mellan allt levande, samtidigt som vi försöker bevara det keltiska arvet i Skandinavien och det ursprungligt jordnära i religionen. Damerna har fullt tillträde till Orden.

1858 Carlsbrödraförbundet

Träffas till sammankonst i frack under en helg i närheten av Karl-dagen (28/1) varje år för att äta, dricka, sjunga, umgås och strö både harmlösa skämt och odlat vett omkring sig.

1859 Sancta Ragnhilds Gille (SRG)

SRG bedriver filantropisk verksamhet genom utdelande av stipendier. Ansökan om stipendium, enligt fastställt formulär, för studerande vid svensk universitet eller högskola, vilken har avlagt examen från gymnasium i Södertälje utlyses under oktober månad och utdelas i samband med Gillets Högtidsdag den 30 januari. Eurostelgetipendiet för språkstuderande vid Colin Leclairgymnasiet i Södertälje utdelas under december månad efter anvisning av gymnasiets språklärare.

Sankta Ragnhild levde enligt legenden i Södertälje under 1100-talet och är Södertälje stads skyddshelgon. Damgille hålls vart tredje år.

Källor:

  1. Eriksson, J. (1959) Sancta Ragnhilds Gille hundra år. Södertälje: Sancta Ragnhilds Gille.
  2. Gelotte, G. (1983) Sancta Ragnhilds Gille 125 år. ?: ?.
  3. Gelotte, G. (1989) Sancta Ragnhilds Gille och dess stiftare. ?: ?.
  4. Gelotte, G. (1994) Styrande Mästare i Sancta Ragnhilds Gille under 135 år. ?: ?.
  5. Gelotte, G. (1999) Sancta Ragnhilds Gille 140 år 1859-1999. Gillet i stadens livv. ?: ?.

1860 Mercurii-Orden (MO)

Ordens symbol är den bevingade hjälmen tillhörande guden Mercurius, handelns och skälmarnas beskyddare vilket påminner en glad ordensbroder. De flesta bröder är av hävd egna företagare inom handel, industri, sjöfart och samfärdsel. En fastighet (Kocksgatan 48) stärker fonderna. Den goda sångkören förgyller årets sju träffar på Gillet: bal på Trettondagsafton. Understöd till behövande medlemmar, dels som pension, dels somtillfälligt understöd.

Det första sammanträdet ägde rum i Gula salongen, Börshuset. Orden instiftades som "en förening, som har till syfte att hjälpa nödstälda kamrater", och bestod då endast av hendelsexpediter. Till en början hette Mercurii-Orden Minuthandelsexpediternas Förbund (M.H.E.F.). Dessa initialer bilad än idag den röda tråden i ordens ritualer. Vid ett allmänt sammanträde 3 december 1865 framlade Anders Ohlsson ett förslag att ombilda förbundet till en Orden. Skälet till ombildningen var att intresset för sällskapet hade avtagit. Det hade till och med funnits tillfällen då annonserade sammanträden icke kunnat hållas på grund av att några medlemmar inte infunnit sig.

Förslaget antogs. Anders Ohlsson utarbetade fyra grader, med en ritual som var fullständigt nyskriven och ingen efterbildning av andra ordenssällskap. Riddargraden instiftades 1870. År 1870 föreslog Anders Ohlsson att också sällskapets namn skulle ändras till Mercurii söner, eftersom Förbundet numera tillät såväl köpmän som kontorister och namnet därmed var missvisande. Förslaget avslogs, samma sak 1875. Den 19 november 1876 bestämdes att namnet skulle vara Mercurii-Orden. Femte graden stiftades 1877. Kommendörsgraden instiftades 1890 och ges till alla oavsett grad om man tillhört Orden i 25 år.

Fram till 1876 hade man haft sina flesta sammanträden i Frimurareordens gamla ordenshus på Riddarholmen. Mellan 1877 och 1888 huserade man i Börshuset. Därefter bevistade man Hotel Reisen, Källaren Pelikan, gamla Hotel Fenix på Drottninggartan, Restaurant Tattersall, Hotel Continental och sedan 1919 Hotel och restaurant Gillet vid Brunkebergstorg.

1861 Oskarsförbundet

1863 Sällskapet Fyrväpplingarne Uppdaterad!

Fyrväppling är ett annat namn för fyklöver. Håller Frejabal skottåren, middagen intas på Bjälboättens palats medan själva balen äger rum på Vadstena klosterhotel.

Källa:
E-post 2016-06-13

-1863 X7-Orden +

Vid intagningen i orden gavs medlemmarna ett fågelnamn på svenska (ofta provinsiella namn som exempelvis ”kukurella" - sädesärla). Ordenskapitlen hölls i Stadshotellets festvåning.

I februari 1863 köper X7-Orden ett fortepiano från Musikaliska Sällskapet i Hudiksvall för 500 Rdr.

Annons i Hudiksvalls-Posten den 13 december under rubriken "Sammanträden" lyder: "X7-Orden sammanträder till ordinarie kapitel onsdagen den 13:de december kl. 7 e. m. Enär bland andra fråger, äfwen ren om Ordens upplösning så förekommer, torde herrar ledamöter mangrant infinna sig. Styrelsen"

Orden upplöstes 4 december 1891.

1863 Ordenssällskapet TNJ

Förkortningen "TNJ" är hemlig. Ordenssällskapet finns för nytta och nöje samt hjälp åt behövande medlemmar. Bland medlemmarna är affärsmän inom näringsliv och sjöfart mest representerade. Orden hade ursprungligen 1 grad, från 1873 4 grader, för att 1899 fastställa 5 grader.

1863 Ordenssällskapet B7

Ordenssällskapet B7 har lämnat avtryck i Eskilstunas stadsarkiv då orden 1877-1881 var inblandad i ett tomtköp. Orden fanns tydligen så sent som 2004 då en minnesruna över en hädangången beskriver personen i fråga som ordensmedlem.

1863 Sällskapet Redliga Wänner (RW) + ?

1864 Sällskapet Punsch-Tjufvarne +

Ordenssällskap bestående främst av skådespelare, musiker, litteratörer och studerande.

-1865 Sällskapet DG + ?

1865 Ordens-Sällskapet W.F. (Wänskapsförbundet)

Hette fram till 1949 Sällskapet Wänskapsförbundet. Ordens främsta uppgift är att samla ansvarskännande svenska män oberoende av samhällsställning och religion till förädlande och berikande samvaro. Orden är av ideell natur och bygger på etisk-kristen grund. De skyldigheter Ordenssällskapet W.F. ålägger sina medlemmar står icke i strid mot vare sig religionens bud eller samhällets lagar.

Allvar och värdighet präglar logesammankomsterna. Ritualens ord orienterar om livets mål och mening i uppbyggande och karaktärsdanande syfte. Efter logeavslutning följer ofta en brödramåltid, varvid bl.a. hyllning sker till Konungen och Fäderneslandet. Till Ordens uppgifter hör även en hjälpverksamhet såväl gentemot egna medlemmar som utomstående behövande och då främst i samverkan med etablerade hjälporganisationer.

Inom flera av våra loger finns Damklubbar. Damerna får också närvara vid vissa av logen anordnade sammankomster.

1866 Ordenssamfundet Ljusets Bröder (Lj B)

Enligt en muntlig tradition brukade några goda vänner, samtliga vaktmästare (Tjänande Bröder inom Svenska Fri Murare Orden), ibland träffas efter arbetes slut på Frimurareordens stamhus för att dricka ett glas tillsammans.

Vid dessa tillfällen hade man alltid ett levande ljus på bordet. Kanske berodde detta på att lokalen var dåligt upplyst eller också tyckte man att ljuset skapade den rätta stämningen.

Den 6 april 1866 träffades man på sedvanligt sätt då en av de närvarande föreslog att man skulle bilda ett eget ordenssamfund. De övriga i sällskapet instämde och man bestämde att ljuset, det levande ljuset, skulle bli samfundets symbol och att namnet skulle bli Ljusets Bröder. Understöd, sjuk- och begravningskassa.

1866 Ordenssällskapet T-G (Tim-Glaset)

1866 Sällskapet N.T.

Sällskapet verkar för teater, sång, musik och förmågan att uttrycka sig i tal. Att roa och att roas står alltså i centrum. I begynnelsen stod N.T. för mycket av underhållningen på Gävle Teater men med åren har denna verksamhet alltmer hållit sig inom ordens möten/middagar (s.k. kapitel). I oktober 2006 kommer dock orden att bjuda på underhållning på Gävle teater i samband med 140-årsfirandet. Då är alla välkomna.

Betydelsen av vad N.T. står för är nämligen hemlig för utomstående. I första graden ges en förklaring: andra uttydningar kan möjligen finnas i de högre graderna.

1868 Sveaförbundet + ?

Avsomnat 1897?

1868 Sällskapet De fyras vänner (DFV) + ?

Genom kordiala samkväm och så långt som i sällskapets förmåga står, medelst ekonomiska stöd för behövande medlemmar sammanknyta den samhörighetskänsla, som präglat stiftarnas vänskap och givit sällskapet dess upphov.

1869 Ordenssällskapet T.T.

Åt medlemmarna trevnad och förströelse. Motalalogen har möte en gång i månaden med ett sommaruppehåll, vilket gör ungefär 10 möten per år. Mötena sker på torsdagar, utom vår och höstavslutning vilka sker på en fredag. I december på höstavslutningen är det julbord, och en tradition sen många år att Motalas Lucia har sitt premiärbesök hos Motalalogen. Skänningelogen har andra mötesdagar. För att bli medlem i TT måste man bli rekommenderad av en person, och två ytterligare ska styrka denna ansökan. Personen som rekommenderar ansökan blir också fadder till den ansökande.

1869 Sällskapet 25 +

Sällskap för underhållning, musik, baler o.dyl.

Ordens arkiv förvaras på Stockholms stadsmuseum.

1870 Orden Gaieté-Loyauté (GL) +

Ursprungligt namn var före år 1872 Glatt lag. Dans- och sällskapsorden inom Stockholms societet.

1870 Sällskapet Vänskapen (+) ?

Hjälp din broder i nöden. Hetter från början Sällskapet Vågskålen, men bytte namn 1890.

1871 Samfundet I-n (Idogheten)

Välgörenhet och understöd.

1872 NB + ?

1872 Samfundet PN (+)

Hemligt syfte.

1873 Ordenssällskapet NN (Nytta och Nöje) +

Hemligt ändamål.

Litteratur:

  1. Lundin, C. och Strindberg, A. Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor (facsimile), Gidlunds förlag, Östervåla 1974
  2. Mercurii-Orden 1860-1960, Appeltofts tryckeri Kalmar, Stockholm 1960
  3. Åhlén, B. red. Svenskt föreningsregister, Nybloms förlag, Uppsala 1951

Till -1849 Till 1875-


Index

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell. All rights reserved. Some material appear with specific permission.