Svenska namn och förkortningar för ICOC-registrerade ordnar

Svenska namn och förkortningar för ICOC-registrerade ordnar

I vissa sammanhang har det varit brukligt att ange personers förtjänst- och riddarordnar. Fram till 1956 angavs det till exempel i statskalendern. I Sveriges adels- och ridderskaps kalender och i Ointroducerad adels kalender anges det fortfarande. I dessa båda anges i huvudsak sådana ordnar som delas ut av stat, eller ordnar som inte längre förlänas men som innehas av svenskar.

Det svenska systemet med benämningar och förkortningar bygger på att man anger vilken stat som förlänat orden. Det betyder att illegitima riddarordnar inte kan benämnas eller förkortas med det svenska systemet, eftersom sådana alltid saknar koppling till stat eller kungahus. Det svenska systemet är därför överlägset de engelska förkortningar som fått en ökad spridning internationellt. Vilken falsk eller äkta Johanniterorden döljer sig bakom "KStJ"?

De avsatta kungahusens ordnar är omdiskuterade. Ett kungahus som är avsatt är privata medborgare och deras ordnar därför svårligen berättigade, anser vissa. Jag delar inte riktigt denna uppfattning: flera av de avsatta kungahusen upprätthåller tronaspråk på diplomatisk väg och ser sig som landets rätta statschefer. I så fall är ordnarna legitima. Andra kungahus driver inte tronanspråken men har i stället fått sina ordnar erkända av efterföljande stat.

Mot bakgrund av detta och det ständigt växande antalet illegitima riddarordnar, de svenska statsordnarnas vila för svenska medborgare m.m. hävdar jag att en acceptans för avsatta kungahus ordnar är betydelsefull. De är till antalet få och har sådan begränsad spridning att dessa halvofficiella ordnar knappast kan tränga undan statsordnarnas betydelse eller leda till en ordensinflation. Till detta kommer att det är positivt med en möjlighet för sådana som engagerat sig i illegitima riddarordnar att hitta andra, äkta ordnar som de istället kan delta i. För dessa ordnar menar jag att man både kan och bör använda de svenska benämningar och förkortningar som användes då dessa ordnar var statsordnar.

ICOC har publicerat en lista över ordnar som kommissionen anser vara acceptabla kungliga ordnar (och dekorationer). Nedan har jag angett svensk benämning och förkortning. Mot bakgrund av att alla ordnar inte förlänats till svenskar och att en del ordnar är mer sentida skapelser finns inte alltid svenska namn och förkortningar. I någon mening är därför listan ett diskussioninlägg och inte en färdig produkt, men jag har vinnlagt mig om att vid nyskapande lägga mig så nära befintlig praxis som möjligt. Utgångspunkt har bland annat varit ordenskalendrarna från 1958/59, 1963 och 1969. Benämningar och förkortningar i äldre källor har varsamt uppdaterats, bland annat för att anpassas till senare tiders stavning.

De viktigaste förkortningarna av klasserna är
Stk=Storkors
StKom=Storkommendör (ex. Vendernas krona)
StOff=Storofficer
K=Kommendör
Off=Officer
R-R=Rättsriddare
R=riddare
L=Ledamot (kvinnlig motsvarighet till riddare)
Dam=Dam (kvinnlig motsvarighet till riddare i Suveräna Malteserorden)

Oberoende ordnar

Land Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Suveräna Malteserorden The Sovereign Military Order of Saint John of Jerusalem, called of Rhodes, called of Malta Suveräna Maltserorden R-RmstkSMaltO, R-KSMaltO, R-RSMaltO, L-RmstkSMaltO, L-KSMaltO, L-RSMaltO, StkSMaltO, KSMaltO, RSMaltO, LSMaltO, DamSMaltO

Halvoberoende ordnar

Land Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Sverige The Knightly Order of Saint John in Sweden Johanniterorden i Sverige R-RJohO, RJohO
Nederländerna The Bailiwick of Utrecht of the Teutonic Order in the Netherlands Nederländska Tyska orden (6) RNedTyskO (6)
" The Knightly Order of Saint John in the Netherlands Nederländska Johanniterorden (6) R-RNedJohO, RNedJohO (6)
Påvedömet The Teutonic Order of Saint Mary of Jerusalem Påvliga Tyska orden (4,6) PåvlTyskOMk (4,6)
" The Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem Påvliga Heliga gravens orden StkPåvlHGOmkedja, StkPåvlHGO, StOffPåvlHGO/KPåvlHGOmstj, KPåvlHGO, RPåvlHGO/LPåvlHGO
Spanien Order of Alcantara Spanska Alcantaraorden (2) RSpAO (6)
" Order of Calatrava Spanska Calatravaorden (2) RSpCO (6)
" Order of Santiago Spanska Santiagoorden (2) RSpSO (6)
" Order of Montesa Spanska Montesaorden (2) RSpMO (6)
Storbritannien The Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem Storbritanniska Johanniterorden StkStbJohO, R-RStbJohO/RStbJohO, KStbJohO, OffStbJohO, LStbJohO (6)
Tyskland Bailiwick of Brandenburg of the Knightly Order of Saint John in Prussia Tyska Johanniterorden R-RTyskJohO, RTyskJohO

Dynastiska ordnar

Land Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Albanien Grand Collar of Honour of Albania Kungl. Albanska Hedersorden med kedja (6) StkAlbHedOmkedja, (6)
" Order of Fidelity (Besa) Kungl. Albanska Besaorden (6) StkAlbBO, StOffAlbBO, KAlbBO, OffAlbBO, RAlbBO (6)
" Order of Scander Beg Kungl. Albanska Scanderbegs förtjänstorden (5) StkAlbScO, StOffAlbScO, KAlbScO, OffAlbScO, RAlbScO
Anhalt (Tysk.) Order of Albrecht the Bear Hertl. Anhaltska orden Albrecht Björnen (5) StkAnhABjO, KAnhABjO1kl, KAnhABjO2kl, RAnhABjO1kl, RAnhBjO2kl
Baden (Tysk.) Order of Fidelity Storhertl. Badiska husorden Fidelitas RBadFidO
Bayern (Tysk.) Order of Saint Hubert Kungl. Bayerska Sankt Hubertus-orden (3) RBayS:tHubO (6)
" Order of Saint George Kungl. Bayerska Sankt Georgsorden (2) StkBayS:tGO, StKomBayS:tGO, KBayS:tGO, RBayS:tGO (6)
" Order of Saint Theresa Kungl. Bayerska Sankt Teresia-orden (2) LBayS:tTO (6)
Braunschweig (Tysk.) Order of Henry the Lion Hertl. Braunschweigska husorden Henrik Lejonet (5) StkBraunHLO, KBraunHLO1kl, KBraunHLO2kl, (OffBraunHLO,) RBraunHLO1kl, RBraunHLO2kl
Bulgarien Order of Saints Cyril and Methodius Kungl. Bulgariska Sankt Cyrillus och Sankt Methodius orden (2) StkBulgS:tCMO (6)
" Order of Bravery Kungl. Bulgariska Tapperhetsorden StkBulgTO, StOffBulgTO, KBulgTO, OffBulgTO, RBulgTO
" Order of Saint Alexander Kungl. Bulgariska Sankt Alexander-orden StkBulgS:tAO, StOffBulgS:tAO, KBulgS:tAO, OffBulgS:tAO, RBulgS:tAO
" Order of Civil Courage and Merit Kungl. Bulgariska Sankt Civilförtjänstorden StkBulgCfO, StOffBulgCfO, KBulgCfO, OffBulgCfO, RBulgCfO
" Order of Military Courage and Merit Kungl. Bulgariska Militärförtjänstorden StkBulgMfO, StOffBulgMfO, KBulgMfO, OffBulgMfO, RBulgMfO
Neapel-Sicilen/Bägge Sicilierna (It.) Order of Saint Januarius Kungl. Neapolitanska Sankt Januarius-orden (2) RNeapS:tJO (6)
" Constantinian Order of Saint George Kungl. Neapolitanska Sankt Georgs-orden (2) R-RmstkNeapS:tGOmkedja,
R-RmstkNeapS:tGO, StkNeapS:tGO1kl, StkNeapS:tGO2kl, R-RNeapS:tGO, RNeapS:tGO1kl, RNeapS:tGO2kl, OffNeapS:tGO (6)
Frankrike Order of the Holy Ghost Kungl. Franska Helgeandsorden RFrHO (6)
" Order of Saint Michael Kungl. Franska Sankt Mikaelsorden RFrS:tMO (6)
" Order of Saint Louis Kungl. Franska Sankt Ludvigsorden StkFrS:tLO, KFrS:tLO, RFrS:tLO (6)
Grekland Order of the Redeemer Kungl. Grekiska Frälsareorden StkGrFrO, StOffGrFrO, KGrFrO, OffGrFrO, RGrFrO
" Order of Saint George & Saint Constantine Kungl. Grekiska Sankt Georgs och Konstantins orden StkGrS:tGKO, StOffGrS:tGKO, KGrS:tGKO, OffGrS:tGKO, RGrS:tGKO
" Order of Saint Olga & Saint Sophia Kungl. Grekiska Sankt Olgas och Sofias orden (6) GrS:tOSO1kl, GrS:tOSO2kl, GrS:tOSO3kl, GrS:tOSO4kl (6)
" Order of George I Kungl. Grekiska George I:s orden StkGrGO, StOffGrGO, KGrGO, OffGrGO, RGrGO
Hannover (Tysk.) Order of Saint George Kungl. Hannoverska Sankt Georgs-orden (2) RHS:tGO (6)
" Guelphic Order Kungl. Hannoverska Guelferorden (1) StkHGuelfO, KHGuelfO, RHGuelfO
Hessen (Tysk.) Order of the Golden Lion Storhertl. Hessiska Gylllene Lejonets orden (6) StkHessGyllLO, KHessGyllLO, RHessGyllLO (6)
Hohenzollern (Tysk.) Order of Hohenzollern Furstl. Hohenzollerns husorden HohHO1kl, KHohHO, HohHO2kl, HohHO3kl
Italien Order of the Holy Annunciation Kungl. Italienska Annunziata-orden RItAnnunzO
" Order of Saints Maurice and Lazarus Kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarus-orden StkItS:tMLO, StOffItS:tMLO, KItS:tMLO, OffItS:tMLO, RItS:tMLO
" Civil Order of Savoy Kungl. Italienska Savojens civilförtjänstorden (2) RItSavCfO (6)
Jugoslavien Order of Prince Saint Lazarus Kungl. Jugoslaviska Prins Sankt Lazarus-orden (6) RJugPS:tLO (6)
" Order of the Star of Karageorge Kungl. Jugoslaviska Karageorgevitjs stjärn-orden (2) StkJugKStjO, StOffJugKStjO, KJugKStjO, RJugKStjO (6)
" Order of the White Eagle Kungl. Jugoslaviska Vita örns-orden (6) StkJugVÖO, StOffJugVÖO, KJugVÖO, OffJugVÖO, RJugVÖO (6)
" Order of the Crown of Yugoslavia Kungl. Jugoslaviska Kronorden StkJugKrO, StOffJugKrO, KJugKrO, OffJugKrO, RJugKrO
" Order of Saint Sava Kungl. Jugoslaviska Sankt Savaorden StkJugS:tSO, StOffJugS:tSO, KJugS:tSO, OffJugS:tSO, RJugS:tSO
Lippe (Tysk.) Order of Lippe Furstl. Lippeska husorden (2) LippHO1kl, LippHO2kl, (OffLippHO,) LippHO3kl, LippHO4kl (6)
Montenegro Order of Saint Peter (The Royal Montenegrin House Order) Kungl. Montenegrinska Sankt Peter-orden (6) RMontS:tPO (6)
" Order of Danilo I Kungl. Montenegrinska Danilos orden StkMontDanO, StOffMontDanO, KMontDanO, OffMontDanO, RMontDanO
" Order of Petrovic-Njegos Kungl. Montenegrinska Petrovic-Njegos orden (6) RMontPNO (6)
Oldenburg (Tysk.) Order of Peter Friedrich Ludwig Storhertl. Oldenburgska Hus- och förtjänstorden StkOldHFO, KOldHFO(1kl), (OffOldHFO,) ROldHFO
Parma (It.) Constantinian Order of Saint George Hertl. Parmesanska S:t Georgs-orden (6) StkParmS:tGO, KParmS:tGO, RParmS:tGO1kl, RParmS:tGO2kl (6)
" Order of Saint Lodovico Hertl. Parmesanska S:t Ludvigs-orden (2) StkParmS:tLO, KParmS:tLO, RParmS:tLO1kl, RParmS:tLO2kl (6)
Portugal Order of the Immaculate Conception of Vila Viçosa Kungl. Portugisiska Orden da Conceição StkPdaCO, KPdaCO, RPdaCO
" Order of Saint Isabel Kungl. Portugisiska Sankt Isabellas orden (2) StkPS:tIO, KPS:tIO, LPS:tIO (6)
Preussen (Tysk.) Order of the Black Eagle Kungl. Preussiska Svarta örns orden RPrSvÖO
" Royal Order of Hohenzollern Kungl. Preussiska Hohenzollerns husorden StkPrHohHO1kl, StkPrHohHO2kl, KPrHohHO1kl, KPrHohHO2kl, RPrHohHO1kl, RPrHohHO2kl
" Order of Louisa Kungl. Preussiska Lovisaorden (2) PrLO1kl, PrLO2kl (6)
Reuss (Tysk.) Cross of Honour of Reuss Furstl. Reussiska Hederskorset (2) ReusHedK1kl, (OffReusHedK,) ReusHedK2kl, ReusHedK3kl, ReusHedK4kl (6)
Rumänien Order of Charles I Kungl. Rumänska Carol I:s orden StkRumCI:sO
" Order of the Crown Kungl. Rumänska Kronorden (5) StkRumKrO, StOffRumKrO, KRumKrO, OffRumKrO, RRumKrO
" Military Order of Michael the Brave Kungl. Rumänska Mikaelskorset (Mikael den tappres kors) RumMk1kl, RumMk2kl, RumMk3kl (6)
Ryssland Order of Saint Andrew Kejs. Ryska Sankt Andreas-orden RRS:tAndrO
" Order of Saint Catherine Kejs. Ryska Sankt Katarinas orden (2) RS:tKO1kl, RS:tKO2kl (6)
" Order of Saint Alexander Nevsky Kejs. Ryska Sankt Alexander Nevskys orden RRS:tAlexNO
" Order of Saint George Kejs. Ryska Sankt Georgs-orden RRS:tGO1kl, RRS:tGO2kl, RRS:tGO3kl, RRS:tGO4kl
" Order of Saint Vladimir Kejs. Ryska Sankt Vladimir-orden RRS:tVlO1kl, RRS:tVlO2kl, RRS:tVlO3kl, RRS:tVlO4kl
" Order of Saint Anne Kejs. Ryska Sankt Anna-orden RRS:tAO1kl, RRS:tAO2kl, RRS:tAO3kl, RRS:tAO4kl
" Order of Saint Stanislas Kejs. Ryska Sankt Stanislaus-orden RRS:tStO1kl, RRS:tStO2kl, RRS:tStO3kl, RRS:tStO4kl
" Order of the White Eagle Kejs. Ryska Vita Örns-orden RVÖO, RVÖO2kl, RVÖO3kl, RVÖO4kl
Sachsen (Tysk.) Order of Crown of Rue Kungl. Sachsiska Rautenkroneorden RSRautKrO
" Order of Sidonia Kungl. Sachsiska Sidoniaorden (2) LSSidO (6)
" Order of Saint Henry Kungl. Sachsiska S:t Henriks-orden (6) StkSS:tHO, KSS:tHO1kl, KSS:tHO2kl, RSS:tHO (6)
" Order of the White Falcon Storhertl. Sachsen-Weimarska orden Vita falken StkSWVFO, KSWVFO1kl, KSWVFO2kl, (OffSWVFO,) RSWVFO1kl, RSWVFO2kl
" Order of the Ernestine Ducal Hertl. Sachsen-Ernestinska husorden StkSEO, KSEO1kl, KSEO2kl, RSEO1kl, RSEO(2kl)
Schaumburg-Lippe (Tysk.) Order of Schaumburg-Lippe Furstl. Schaumburg-Lippeska husorden (5) SchLHO1kl, SchLHO2kl, (OffSchLHO,) SchLHO3kl, SchLHO4kl
Toskana (It.) Order of Saint Stephen Storhertl. Toskanska Sankt Stefans-orden (6) R-RToskS:tStefO1kl, R-RToskS:tStefO, RToskS:tStefO (6)
" Order of Saint Joseph Storhertl. Toskanska Sankt Josefs-orden (6) StkToskS:tJosO, KToskS:tJosO, RToskS:tJosO (6)
Waldeck (Tysk.) Order of Waldeck Furstl. Waldeckska förtjänstorden (5) RWaldFO1kl, RWaldFO2kl, RWaldFO3kl
Württemberg (Tysk.) Order of the Crown of Württemberg Kungl. Württembergiska Kronorden (5) StkWürtKrO, KWürtKrO, RWürtKrO(1kl)
" Order of Olga Kungl. Württembergiska Olgaorden (6) LWürtOO (6)
Österrike Order of the Golden Fleece Kejs. Österrike-Ungerska Gyllene Skinnets orden (6) RÖ-UngGyllSkO (6)
" Order of the Star-Cross Kejs. Österrike-Ungerska Stjärnkorsorden (2) Ö-UngStjkO1kl, Ö-UngStjkO2kl (6)

Extraeuropiska dynastiska ordnar

Land Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Brasilien Order of Peter I Kejs. Brasilianska Pedroorden (2) StkBrPO, KBrPO, RBrPO (6)
" Order of the Rose Kejs. Brasilianska Rosenorden (1,2) StkBrRO, StOffBrRO, KBrRO, OffBrRO, RBrRO

Övriga dynastiska ordnar, mediatiserade furstehus

Land Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Hohenlohe (Tysk.) Order of the Phoenix Prinsl. Hohenlohes Fenixorden (2) RHoheFenO (6)
Isenburg (Tysk.) Order of Isenburg Prinsl. Isenburgska husorden (6) RIsenHO (6)
Thurn and Taxis (Tysk.) Order of Thurn and Taxis Prinsl. Thurn-Taxiska husorden (2,6) RTTHO (6)

Nyligen utdöda dynastiska ordnar

Land Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Mecklenburg (Tysk.) Order of the Wendisch Crown Storhertl. Mecklenburgska orden Vendernas krona (4) StkMOVKr, StKomMOVKr, KMOVKr, RMOVKr
Schwarzburg-Rudolstadt och Sondershausen (Tysk.) Cross of Honour of Schwarzburg Prinsl. Schwarzburgska Hederskorset (5) KSchwHedK, RSchwHedK1kl, RSchwHedK2kl, RSchwHedK3kl, RSchwHedK4kl

Appendix

Uråldriga återupplivade ridderliga institutioner

Land Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Portugal Order of Saint Michael of the Wing Kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden (6) StkPS:tMO, StOffPS:tMO, KPS:tMO, RPS:tMO (6)

Nya ridderliga institutioner grundade av dynastiskt överhuvud

Land Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Italien Order of Merit of Savoy Kungl. Italienska Savojens förtjänstorden (6) StkItSavFO, StOffItSavFO, KItSavFO, OffItSavFO, RItSavFO (6)
Ryssland Order of Saint Nicholas the Miraculous Kejs. Ryska Sankt Nicholaus-orden (6) RRS:tNO (6)
" Order of Saint Michael the Archangel Kejs. Ryska Sankt Mikaels-orden (6) RRS:tMO (6)

Nya ridderliga institutioner grundade av politisk tronpretendent

Land Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Georgien Order of the Tunic of Our Lord Kungl. Georgiens Örn- och tunikeorden (6) StkGeÖTO, StOffGeÖTO, KGeÖTO, RGeÖTO (6)
" Order of Saint Queen Tamar Kungl. Georgiens Helgondrottning Tamaras orden (6) GeHTO1kl, GeHTO2kl (6)
" Order of the Crown of Georgia Kungl. Georgiens Kronorden (6) StkGeKrO, StOffGeKrO, KGeKrO, RGeKrO (6)
Portugal Cross of Merit of the Royal House of Portugal Kungl. Portugisiska Förtjänstkorset (6) StkPS:tFK, StOffPFK, KPS:tFK, RPS:tFK (6)
Spanien Order of Prohibited Legitimacy Kungl. Spanska Förbjunda legitimitetens orden (6) RSpFlO (6)

Arvtagare till ridderlig instution instiftad av stat

Land Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Ungern Order of Vitéz Ungerska Vitézorden (6) -

Fotnoter:

Röda ordnar förlänas endast inom famlijen.
(1) Sveriges statskalender för 1882
(2) Nordisk familjebok, 2:a uppl. 1914
(3) Aminoff, T. (1896). Matrikel öfver svenska innehafvare af utländska riddare-ordnar
(4) Sveriges adels- och ridderskaps kalender 1963
(5) Sveriges statskalender 1956
(6) Jag har inte hittat uppgiften i mina källor, vilket sannolikt betyder att orden inte förlänts till någon svensk. Därför är ett antal ordennamn och ännu fler förkortningar nya.
Eklesiastiska dekorationer

I 2006 års utgåva över ICOC:s register har eklesiastiska dekorationer efter en revidering återinförts. Bland dessa finns finsk-ortodoxa Heliga lammets orden. Denna förkortas i svensk litteratur som finsk halvofficiell orden till FHLO (eller FinlHLO). Ett förslag till princip för de eklesiastiska dekorationerna i övrigt följer samma princip: att säteslandet för det eklesiastiska överhuvudet blir del av namnet, i den mån dekorationen har officiell sanktion.

I övrigt följs ordensnamnet, och ingen hänsyn tas då till att det rör sig om ett förtjänsttecken snarare än en orden.

?
Land Kyrka Benämning i ICOC:s register Svenskt namn D:o förkortning
Finland Finsk-ortodoxa kyrkan Order of Holy Lamb Finlands Heliga lammets ordenStkHLO, KHLO1kl, KHLO2kl, RHLO1kl, RHLO1kl
Cypern Grekisk-ortodoxa ärkebiskopdömet av Cypern Order of Orthodox Hospitallers Cypriotiska Ortodoxa Hospitalärorden StkCypOHO, KCypOHOmstj, KCypOHO, RCypOHO
Libanon Grekisk-melkitiska pratiarkatet av Antiokia, Alexandria och Jerusalem Order of the Holy Cross of Jerusalem Libanesiska Heliga Korsets av Jerusalem orden StkLibanHKOmkedja, StkLibanHKO, StOffLibanHKO, KLibanHKO, RLibanHKO

Index Home

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell-Szurkos. All rights reserved. Some material appear with specific permission.