Böcker och annonser

Books and Advertisments

Uppdaterad 2007-05-11


Strandbergs Mynthandel AB, Stockholm
bild: Jonas Arnell 2002
Ryesgades Møntgalleri ApS, Aarhus

Tidskrift för kultur och ordensliv
Prenumeration 4 nummer/år
159:- till pg 49 92 58-2

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift
En heraldisk och genealogisk inventering
Inga von Corswant - Naumburg

Med denna bok har en dokumentation av stiftets 130 olika begravningsvapen fullföljts. Författarinnans avhandling från 1999 om Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden var fröet till detta arbete om vapnen inom Skara stift. I våra kyrkor och på några andra ställen finns dessa många gånger praktfulla träarbeten från en gången tid. Åsikterna om dem är många. På en del ställen är de pietetsfullt renoverade, på andra är de borttagna och i bästa fall placerade på en kyrkvind. Huvudbaner och anvapen är föremål från en tid då det var viktigt att visa på släktskap och maktposition. Deras genealogiska, heraldiska, budskap är för många idag okänt. Dessa ättesköldar är av stort historiskt intresse och värde.

Vid begravningsceremonin frambars ättens huvudbaner och anvapen till kyrkan, där det sedan placerades på väggen eller ibland i släktens gravkor. Att visa upp sina anor var en viktig del av ceremonin och huvudbanerens yttre åskådliggör många gånger händelser i ägarens liv. Dessa snidade vapenskulpturer, som är specifika för stormaktstidens Sverige, är exempel på ett rikt bildhuggeriarbete som utförts av många skickliga hantverkare. Storleken på huvudbaneren varierar från de små enkla till praktstycken på två och en halv meter.

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift kostar 295 kr + porto/frakt för medlemmar vid beställning från Skara Stiftshistoriska sällskap, kyrkoherde Johnny Hagberg, tel 0510 – 91016.



Folkungar och korsriddare
Bo J. Theutenberg

År 2003 utgav Skara stiftshistoriska sällskap "Från den Heliga graven till Västergötland – en berättelse om korsriddarna i Forshem och Västra Tunhem". Boken ville visa på vilka historiska personer som var verksamma vid tiden för tillkomsten av de andliga riddarordnar som hade tillkommit i akt och mening att återerövra Kristi tomma grav i Jerusalem från dess muslimska herrar – alltså vid 1000-talets slut och 1100-talets början. Det var 1095 som påven Urban II vid kyrkomötet i Clermont utropade kristenhetens första korståg mot islam. En vädjan som förmodligen även nått den svenske kungen Inge den äldre av den Stenkilska kungaätten, vilken regerade Sverige ca 1070 – 1105. Märkligt nog finns det mycket dokumentariskt material från denna tid. Pergamentsbrev har bevarats och finns avtryckta i de olika diplomatarieserierna. Likaså finns påvliga brev till de första kristna kungarna, exempelvis till Hallsten och Inge den äldre, bevarade i Vatikanens arkiv.

Denna bok om Folkungar och Korsriddare bygger delvis på den tidigare ovan nämnda, men är i allt väsentligt en ny, fördjupad och breddad, redovisning av ämnet och ger en god inblick i den svenska tidiga medeltiden. De två medeltida riddarordnarna – den Suveräna Malteserorden (Johanniterorden) och den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden – med rötter ner i korstågstiden – ägnas stor uppmärksamhet och här beskrivs deras viktiga medicinska och humanitära arbete, inte minst kopplat till det Heliga landet idag.

Sist och inte minst försöker den genom en detaljerad genomgång av olika kyrkohistoriska, genealogiska och heraldiska sammanhang framlägga bevis för – eller åtminstone indicier kring – den medeltida katolske riddarens identitet som grundlade 1100-tals kyrkan i Forshem, den enda kyrka i Nordeuropa som är invigd som en Kristi gravkyrka. Bokens resultat är att denne riddare presenteras med namn och bild!

Författare är ambassadören, juris doktor Bo J Theutenberg, själv medlem av såväl den Suveräna Malteserorden som den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden.
FOLKUNGAR OCH KORSRIDDARE presenterades i Forshem den 18 juli 2006. Boken är på 281 sidor och kostar 250 kr + porto/frakt vid beställning från Skara Stiftshistoriska sällskap, kyrkoherde Johnny Hagberg, tel 0510 – 91016.



DVD: Skandinaviska Malteserassociationen i Forshem - Husaby - Varnhem augusti 2005

För första gången kan nu den högtidliga mässan med investitur till Riddare och Dam av Suveräna Militära och Hospialiära Orden av S:t Johannes av Jerusalem, av Rhodos och av Malta följas av en vidare krets, filmad i Forshems kyrka den 27 augusti (Celebrant: Associationens magistralkaplan). Dessutom medföljer avsnitt från Skandinaviska Malteserassociationens evenmang i Husaby kyrka och Varnhems kyrka den 28 augusti.

DVD:n kan beställas hos ambassadören, jur dr Bo Theutenberg. Priset är 250 kr inklusive frakt.



Tradition Melitensis nr 7 2005 -
Luigi de Anna (red.)

Den Skandinaviska Associationen av Suveräna Militära och Hospitaliära orden av Malta utger en gång om året en publikation som dels speglar året som gått, dels innehåller matnyttigheter för riddare och damer såväl som för övriga ridderligt intresserade.

Traditio Melitensis nr 7 2005 innehåller bland mycket annat: Verksamhetsberättelse 2004/05, presentation av nya medlemmar, Investiturmässan i Åbo 2004, en detaljerad genomgång kring skillnaden mellan de legitima och illegitima riddarordnarna av Peter Kurrild-Klitgaard SMaltO:sSM och Bo Theutenberg RSMaltO samt en översättning av ICOC:s lista.

Boken kan beställas hos prosten Johnny Hagberg KSMaltO:sFK. Priset är 100 kr inklusive frakt.



Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden - Ståthållarskapet Sveriges första dubbningsceremoni den 11 september 2004
Bo J. Theutenberg och kyrkoherden Johnny Hagberg (Ed.)

I syfte att öka möjligheterna till stöd till det latinska patriarkatet beslutade Gravriddarordens Stormästare Hans Eminens kardinalen Carlo Furno den 21 november 2003 att instifta ett nytt ståthållarskap i Sverige. Inte fullt ett år efter det hölls den första svenska investituren då elva riddare, tre damer och tre ledamöter i det andliga ståndet samt biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius OCD och Hjälpbiskopen William Kenney CP upptogs i orden.

Ståthållarskapets första dubbningsceremoni den 11 september 2004 innehåller presentation av Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden, tal och predikan av den svenske storpriorn Msgr Lars Cavallin, tal av den svenske ståthållaren, ambassadören, jur dr Bo Theutenberg, hälsning från ordens Stormästare kardinalen Carlo Furno samt tal av den latinske patriarken av Jerusalem Michel Sabbah. Utöver det ett rikt bildmaterial från investituren i färg.

Boken kan beställas hos kyrkoherden Johnny Hagberg. Priset är 100 kr inklusive frakt. Obs! Sänkt pris!



250 år i barmhärtighetens tjänst
Frimurarnas barnhusverksamhet 1753-2003

Inför firandet av 250-årsminnet av det första frimurarebarnhusets tillkomst den 19 december 1753 har Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm beslutat utge en minnesskrift, vilken tillkommit genom att Svenska Frimurare Ordens forskningsloge Carl Friedrich Eckleff, med säte i Uppsala, slutfört ett forskningsprojekt med syfte att dokumentera utvecklingen under de gågna 250 åren. Boken ger en intressant bild av hur den sociala situationen för barn förändrats under dessa år och hur frimurarnas understöd har anpassats härtill. Frimurarebarnhus fanns i Stockholm långt in på 1900-talet.

Stiftelsens nuvarande ändamål är att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Härutöver kan understöd lämnas till vetenskaplig forskning som har betydelse för stiftelsend ändamål. En stor mottagargrupp är organisaitioner som arbetar för barn och ungdomar. Här kan nämnas Stadsmissionens Mötesplats, BRIS, Föräldrar mot Narkotika, Ersta Diakonisällskaps behandlingsverksamhet. Stiftelsen delade under år 2003 totalt ut 10 miljoner kronor, varav drygt 5,5 mkr gick till forskarstipendier för medicinsk forskning och drygt 4 mkr till olika organisationer.

Boken kan beställas från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm. Priset för den gedigna boken är 250 kr + porto.


Från den heliga graven till Västergötland
Bo J. Theutenberg

Forshems kyrka har stor betydelse för tillkomsten av Jan Guillous böcker om tempelriddaren Arn. Den helgades åt Jesus Kristus och den Heliga graven (vilket var ovanligt i Sverige) och det finns olika kors inhuggna i kyrkan som liknar korstågsordnarnas kors. Men även I Västra Tunhems kyrka fanns ända in på 1600-talet en riddare med korsmärkt mantel avbildad på ena kyrkoväggen. Erik Dahlberg nämner att han var "riddare av Malta".

Med pusselbitar från medeltida historia, genealogi, heraldik och ordensväsende söker författaren få fram svaret på vilka de riddare var som en gång bodde i Västra Tunhem och Forshem. Boken innehåller också en inblick i svensk och internationell medeltida kyrkohistoria samt de medeltida riddarordnarna varav flera fortfarande existerar idag.

Från den heliga graven till Västergötland är skriven av författaren och ambassadören, jur dr Bo J Theutenberg. Han är också Riddare av Suveräna Malteserorden och av Påvliga Heliga gravens orden.

Boken kan beställas genom Skara stiftshistoriska sällskaps e-mailformulär. Priset är 150:-, frakt tillkommer.



Carl XIII:s orden
av Tom C. Bergroth

Den femte av de svenska kungliga riddarordnarna instiftad år 1811 "för ett agtat Swenskt Samfund" får äntligen sin historik, skriven av Tom C. Bergroth och med en matrikeldel sammanställd av Göran Åstrand.

Carl XIII:s orden är på sätt och vis helt okänd och den har förbigåtts med endast några rader i alla de verk som hittills utkommit om de svenska riddarordnarna. Boken presenterar från ett unikt källmaterial för första gången bakgrund och tillkomst av denna statsorden, vilken är avsedd att tilldelas endast frimurare. En levande skildring av en orden, vars riddarvärdighet kopplas till ämbeten inom Svenska Frimurare Orden. Boken är rikt illustrerad, till största delen med hittills opublicerat material.

Carl XIII:s Orden är skriven av avdelningschefen och amanuensen vid Åbo landskapsmuseum, fil. mag. Tom C. Bergroth. Han är bland mycket annat Stormarskalk i Svenska Frimurare Orden och ledamot av Académie Internationale d'Héraldique.

Den praktfulla boken i rött kan beställas genom inbetalning till pg 4240787-4 (Tom Bergroth). Ange tydligt namn och adress. Priset är 750:- inklusive frakt.


Milites Pacis
Luigi G. de Anna (Ed.)

The book focuses on a dialogue between the Chivalric Orders and those medical and charity organisations which are active in providing aid to crisis areas. Traditionally, chivalric studies have been been limited mainly to the Middle Ages. However, this book is also focusing on later centuries, and especially contemporary periods when Chivalry once connected to the militia in warfare, is instead interpreted as the expression of engagement in the assistance to the poor and sick, brilliantly expressed in the principle which leads the Order of Malta: tuitio Fidei et obsequium pauperum.

Milites Pacis. Military and Peace Services in the History of Chivalric Orders is the proceedings of the conference "The Monks of War - the Monks of Peace" held in Åbo (Turku) July 25-26, 2001. It is edited by Professor Luigi G. de Anna K.M. , Pauliina de Anna and Eero Kuparinen.

The study can be obtained from Prof. Luigi de Anna at the Department of Italian, 20014 University of Turku. The price is €10 or 100 SEK. If purchase is made by e-mail, please write MILITES PACIS in the subject line.





Knights of Fantasy
Peter Kurrild-Klitgaard

Among all the self-styled Orders, the most widespread are those, which try to imitate the Orders belonging to the Saint John tradition. The prestige of a Knight of the Order Malta or of the Order of St John (Johanniter Order) is such that the imitation has become very frequent. It is almost impossible to make a complete list of these self-styled Orders of St John, since many of them flourish for a few years, and then disappear together with the treasurer.

It is extremely complicated to map these 'orders' since there have been continous schisms, claims and counterclaims, name changes, and subsequent reunions, and all involving a relatively smalll group of individuals. As a result several studies of the various Danish 'Orders' contain several mistakes like misidentifications of or confusion between the various organisations. The study is an attempt to clear up these, and present an outline of the chronological and organisational developments among these 'orders' since the 1930s, with off-shots to other Nordic countries.

Knights of Fantasy. An overview, history, and critique of the self-styled 'Orders' called 'of Saint John' or 'of Malta' in Denmark and other Nordic countries is written by Peter Kurrild-Klitgaard (born 1966), Ph.D., M.A., M.Sc., B.A., is the Associate Professor of political theory and comparative politics at the Dept. of Political Science and Public Management, University of Southern Denmark, Adjunct Associate Professor at the University of Copenhagen. He is Associate Member od the Académie Internationale de Généalogie, Board Member of the Scandivanian Heraldry Society and contributing editor of Heraldisk Tidsskrift.

The study can be obtained from the Center for Chivalric Studes, Turku University by contacting Katia Brunetto. The price is €10.


Bland hederligt folk
Anders Simonsen

År 1777 skrev en Johan Westbom brev till den göteborgska frimurarlogens stormästare Patrik Alströmer och bad att få bli upptagen som frimurare, "vilket kunde lända mig, som främmande och obekant härå orten till stor förmån att bli närmare känd av hederligt folk".

Anders Simonsens doktorsavhandling Bland hederligt folk. Organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i Göteborg 1755 - 1820 vid Historiska institutionen Göteborgs universitet, disputerad den 13 oktober 2001, behandlar klubbar, sällskap och ordnar i Göteborg under det första halvseklet av deras tillvaro. Frimurarlogen, Amarantherorden, Göta Coldinu orden, Bachelors' club och Harmoniska Sällskapet är några av de sällskap som belyses.

I dessa sällskap samlades män och kvinnor från olika samhällsgrupper för att lära känna nya människor och ta del av det anseende sällskapen rönte i det omgivande samhället. Här formades ett värdesystem, som skulle kunna kallas borgerligt. Genom tal, sånger och konstitutioner förmedlades budskapet till bröder och systrar, som också genom deltagandet i sammankomsterna lärde sig mötesordning, voteringar, kommittétillsättande, men också uppförande, konversation och allmän socialisering. Kanske fanns det också möjligheter till ett gott gifte.

Avhandlingen beställs av: HB Amund Grefwe, Stugvägen 20, 438 94 HÄRRYDA eller via e-post till amund.grefwe@spray.se. Priset är 256:- inkl moms och frakt. Betalas mot faktura.


Index Home

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Some material appear with special permission, but general copyrightJonas Arnell. All rights reserved.